14 Temmuz 2012 Cumartesi

ERMENİLERİN DIŞGÜDÜMLÜ TÜRK/OSMANLI SOYKIRIMLARI 1GEÇMİŞTE  ALDATILMIŞ, GÜNÜMÜZDE  ALDATAN  ERMENİLER


                                                                     BİLDİRİ


PLATE-FORME  POUR  RECHERCHER ET APPROFONDİR  DES  PROBLEMES  NON  ELUCİDE  DANS  LE TEMPS  ET DANS L’ESPACE

(Not : Ermeni sözcüğü bir deyim olarak kullanılmıştır ; bununla suçlu olan Ermeni yöneticiler, yönetilmeyi, suç işlemeyi kabullenmiş olanlar ve bunların işbirlikçileri kastedilmektedir. İç ve Dıştaki - aldatılmış olan - Ermeni  halkını ifade etmez)

ÖZET :
Ermeniler, büyük bir dikkatle, Ermeni sorununu 1915 yılında başlatırlar. Bunun için de, Zorunlu göç’ü hareket noktası olarak alıp, DEPORTATİON kavramını kullanırlar,  söz konusu, TRANSFERT’dir ; yani ÜLKE İÇİNDE içinde bir  taraftan öte tarafa nakildir.Déportation, başka ülkeye –  geri dönmemek üzere – nakildir.
Zorunlu göçten dönenler olduğunu saklarlar. Zorunlu göçe tâbi olmamış olan şehirleri bilmezlikten gelirler.Ermeni sorunu 1780’de başlamış, çeşitli dönemlerden geçerek ve yayılarak 1922’ye İzmir’in, Ermeniler tarafından , Yunanlıların da yardımıyla yakılmasıyla sona erer.
Bu yıllar arasında 1905’te başlayan AZERBAYCAN SOYKIRIMINI saklarlar. 1915, 20’nci yüzyılın ilk Soykırımı fikrini işlerler. 1905 yılında yapılmış olan bir öteki soykırımı daha vardır: Almanlar tarafından sömürgeci kafasıyla NUMİBYA’da – geniş kapsamlı olarak( ?)- Afrika’da yapılmıştır; Kısacası, 20’nci yüzyılın ilk soykırımlarını icra ve ifa etme(!) «  şerefi »  ERMENİLER ile ALMANLAR’a aittir!..


Emperyalistler tarafından, Doğu Anadolu’da, Büyük Ermenistan, Güney-Doğu Anadolu’da Küçük Ermenistan sözleriyle ALDATILMIŞ ve Osmanlı İmparatorluğunu , sonra da Anadolu’yu paylaşmak isteyen  ülkeler tarafından  TETİKÇİ olarak kullanılmış SUÇ’A  AZMETTİRİLMİŞTİR. Ve de, BU SÖZLERE KANARAK  600 yıl barış içinde yaşadıkları Osmanlı İmparatorluğuna karşı, Ermeniler,
1. plânlı bir şekilde ve organize olarak 
2. savaş şartları içinde,
3. silâhlı isyan,
4. Düşmanla maddî ve manev’i işbirliğine girmek,
5. Osmanlı Türk, müslüman Osmanlılar (Lâz, Kürt, Çerkes vb..ve bir bölüm Musevî’ler dahil), Hristiyan Osmanlılar dışında kalan
6. tüm Osmanlılara karşı ETNİK TEMİZLİĞE teşebbüs...
7. ev, mahalle, kasaba, kent‘leri yakmak, yıkmak, talan etmek,
8. kadınlara, kızlara tecavüz etmek ve 
9. tüm halkı türlü işkencelerle öldürmek,
10. tarihi eserleri tahrip suçlarını, 
11. sistemli bir şekilde ve tekrarlayarak işlemişlerdir.Bu davranış TARİH  bilimine göre her devlette  ve her zaman İHANET çerçevesine girer.

1. Ermeni yöneticiler ve 
2.  Ermeni halkları içinde 
3. bu tür yönetimi kabul etmiş olan Ermeniler, BU SUÇLARI İŞLEMİŞLER ve
Anadolu’yu, kan ve gözyaşı içinde, ceset yığınları ve harabe hâlinde bırakmışlardır. 


Bu da, HUKUK bilimine göre ,

1.TAAMMÜDEN yani, ÖNCEDEN DÜŞÜNEREK, BİR PLÂN  DAHİLİNDE HAZIRLIK YAPMAK VE SONRA 


2. BU PLÂNI UYGULAMAK yani, BİR GURUP  HALKI  ORTADAN  KALDIRMAK AMACIYLA  YAPILAN KATLİAM , ETNİK KIYIM ki, buna SOYKIRIMI adı
 verilir.

Ermeni Yöneticiler bu tutumlarında iki şekilde yanılmışlardır:

1. Batılıların sözlerini asla kâğıda döküp resmîleştirmemişler, zamanı geldiğinde bu emperyalistler, herhangi bir antlaşmanın var  olmadığını ileri sürmüşlerdir. 


2. Ermeni yöneticiler, Osmanlı yönetiminin çöküşünü Türk milletinin de çöküşü sanmışlar ve asla, karısının, anasının , kızının ırzına geçen, evini, köyünü yakan, yıkan sonra da işkenceyle öldüren Ermeni komitacılar karşısında korkup sineceklerini sanmışlardır. Tam tersine, bu seri halindeki şiddet ve cinayetler karşısında, gençlerin 7 cephede savaş için silâh altına alınmaları sonucu savunmasız kalan,Osmanlı Türk ve öteki tüm Osmanlı halkı içinde eli silâh tutanlar ailesini, evini, köyünü, ülkesini  savunmayı yeğlemiştir. Bu nedenle, onlar da - asla inkâr etmiyoruz –


3. İNTİKAM, ya da 


4. ÖLDÜRÜLMEMEK İÇİN ÖLDÜRMÜŞLERDİR.  Fakat, bu davranışın adı  VENDETTA’dır, taammüd,  prémedité değildir.Bu şartlarda, istediklerini elde edemeyen ve sonunda katil suçu işlemiş olarak kaçmak gereğinde kalan Ermeniler dış ülkelere yerleşip, HABERLERİ OLMADAN , EVLERİNDEN ALINIP, MEZOPOTAMYA ÇÖLLERİNDE KATLEDİLMİŞ MASUM ERMENİLER ROLÜNÜ BENİMSEMİŞLERDİR.


Bu şekilde, Nazilerin Yahudilere yaptıklarını hatırlatma hilesi ile, suçluluklarını unutup ve unutturup,  bütün dünyaya Türkleri Soykırımcı olarak tanıtma manevrasına girişmişlerdir; bu konuda çok ta başarılı olmuşlardır. Bu amaçla, 

1. 1916’dan beri çıkan tüm Osmanlıca ve Türkçe yayımları satın alıp yok etmişler,


2. İftira ve yalan dolu binlerce kitap ve dergi yayımlamışlar, kiliselerde konuşmuşlar, konferans vermişler, tanınmış ve fakat sorunu bilmeyen kişilerin konuşmalarını sağlamışlar, filimler çevirmişler, foto-montajlarla sahte resimler hazırlamışlar, katlettiklerinin resimlerinin üzerine bir haç koyup, gerçeği tersine çevirmişler, kısacası akla gelecek bütün sahtekârlığı yapmışlardır.


3.   Tarihçilerle  tartışmalardan daima kaçınmışlar


4.   ERİVAN  DEVLET  ARŞİVİNİ  ASLA  AÇMAMIŞLAR,


5.    Araştırmacılara açık olan Osmanlı arşivinin kapalı olduğu iftirasından çekinmemişlerdir. Politika alanında, Oy avcığına girişmişler ve geniş çapta başarılı olmuşlardır.


6. Bulundukları ülkelerde söz , savunma ve cevap verme hakkımızı kanun yoluyla elimizden almışlardır ya da almak için çabalamaktadırlar.

Ermenilerin, Osmanlılara (Türk ve diğer müslüman halk ve bir bölüm Musevîler) etnik temizlik ya da Soykırımı yapmalarının en baş nedeni, Doğu Anadolu’da ve Güney Doğu Anadolu’da  bir devlet kurmak için gerekli çoğunluğa sahip OLMAMALARIDIR.
Doğu Anadolu’da, 2,5 milyon kadar Osmanlı halkına karşı 524.000 Ermeni vardır. Tüm İmparatorlukta Ermeni sayısı 1.280.000’dir; Bu sayı, 1 mart 1914’te Fransız / Ermeni Araştırma Heyetinin saptadığı rakamları gösteren ve Fransız Dışişleri Bakanlığı arşivinde (AAEF- Le Dossier Armenien- Kâmuran Gürün) bulunan raporda gösterilmiştir.(Prof.E.Feigl- un mythe de la Terreur)
Bu amaçla sloganları, 
• BİR  ERMENİSTAN  İSTİYORSAN, TÜRK KOMŞUNU ÖLDÜR’dür. (Ermeni Mes’elesi, A. Yaman, Otağ Yayın. 1973,İstanbul)
• Emperyalist ülkelerin, bu fikri açıkça söylemeseler bile, ilham etmeleri ve her türlü  maddî ve manevi yardımı yapmalarıdır. Onların amaçları
• Türksüz ve Ermenisiz bir Doğu Anadolu istemeleridir.(Çarlık Başbakanı Sazanof)

Ermenileri SUÇ’a azmettiren devletler:
1.1701 / 1702’de Ermenilerle ilk ilişkiyi kuran Fransız İmparatorluğu,
2. 1779. Kafkasya Ermeni Prensliği projesini yapan Rus Çarlığı 
3.1876. Başbakan Gladston yönetiminde, Ermeni hâmisi rolünde İngiliz İmparatorluğu ,
4.1805 / 1810 .Anadolu’da bir Protestan Ermeni devleti hayâlinde olan ABD,
5.1887 Ağustos.Ülkesinde, HINÇAK Ermeni Komitesinin kurulmasını kabul edip ona yardım eden İsviçre,
6.1914. Konsolosluklarıyla, Kafkaslar’da, Ermenilerileri sistemli bir şekilde kışkırtan Alman İmparatorluğu’dur,
7....Ve bu iddiaların çeşitli şekillerde arkasında duran öteki ülkeler.

İşte bu ESAS SUÇLU devletler, suçlarını saklamak için, Birinci Dünya Savaşı içinde , Türkleri suçlayıp hakem rolüne soyunmuşlardır.
Günümüzde Ermenileri tetikçi olarak kullanıp Anadolu’ya sahip olmak isteyen bu Emperyalist güçler ve onlara tâbi olmak gereğindeki ülkeler
• parlamentolarından Soykırımı kanunu çıkartacak seviyeyle, İNSANLIĞA KARŞI SUÇ İŞLEMİŞLERDİR, İŞLEMEYE DEVAM ETMEKTEDİRLER. 
Şu bilimsel, hukuksal ve tarihsel bir gerçektir (bu serideki Acele ve dikkatle okuyunuz başlıklı ilk yazıma başvurunuz ):

                                   PARLAMENTOLAR TARİH YAZAMAZLAR 
                         AVRUPA ADALET DİVANI 17.04.2004 TARİHLİ KARARIYLA 
                                      bu gerçeği vicdanlara  ÇİVİLEMİŞTİR. 
(Okuyunuz : Soykırım Tacirleri, Şükrü Server Aya.  30 bin belgeye dayanan TEK eksiksiz ,büyük  eser)

Olayları özetler hâlinde görelim :
1780’den 1922’ye kadar süren 142 yıl içinde Ermenilerin
• bireysel öldürme  ile başlayan KATİL SUÇLARI artarak, devamında  ve özellikle
• 1895 / 1908 yıllarında ülkenin birçok yerinde dış güdüm ve himâye ve yardımlarla  patlak vermiş, katledilen Osmanlı katil, katiller masum diye tanıtılmıştır. 
• 1914’te Ermeni çetelerinin, mahalle ve köy basarak yapmış oldukları Türk etnik temizliği
• 1915 Osmanlı Rus savaşında, Rus ordusundaki gönüllü 150.000(yüzellibin) ülke içindeki 40.000(40bin)Ermeninin çete savaşlarıyla, sistemli ve plânlı bir şekilde genişleyip, yayılarak
•  Tüm Doğu Anadolu ve Kuzey Orta Anadolu’da,
• 1918’de, Fransız himayesinde, Güney Doğu Anadolu’ya da yayılarak ,
• 1919’dan itibaren Yunanlılarla da işbirliğine girerek,
  Hukuk ve tarih biliminin kabul ettiği anlamda,
• SİSTEMLİ, TEKRARLI, TÜRK ETNİK TEMİZLİĞİ, kısacası
• TÜRK SOYKIRIMI hâlini almıştır.  

Tarih karşısında 142 yıla yayılan bir TÜRK SOYKIRIMI vardır ve esas suçlu ülkelerin
• SUÇLARINI, TARİHTEN GİZLEMELERİ AMACIYLA bu Soykırımı, 
• ERMENİ SOYKIRIMI’na dönüştürmeye çalışmaktadırlar.

Ermeniler, yalnız Anadolu’da Osmanlı İmparatorluğuna karşı değil, Kafkaslar’da Azerbaycan’a karşı da harekete geçmişler ve 
• 1905’ten başlayarak AZERİ SOYKIRIMINI da yapmışlardır.
Bu Soykırımı Ermenilerin Dikkatle sakladıkları 20’nci yüzyılın İlk Soykırımıdır.
Ermeniler ısrarla 1.5 milyon Ermeniyi katlettiğimizi iddia  ederler, eğer bu doğruysa nasıl olur da 
1- 1921’de tüm Osmanlı imparatorluğunda, 625bin Ermeni yaşamaktadır? Bu sayı, İngiltere’nin isteğiyle , Ermeni patriği tarafından verilmiştir ( F.O. 371 7 6556 / E. 2370 / 800 /44.)
2- Toplu mezarlar nerededir ?
3- İstanbul , Kütahya , Aydın’dan zorunlu göç olmamıştır
4- İzmit, Bursa, Kastamonu,  Ankara ve Konya ‘dan zorunlu göçe tâbi olanlar geri dönmüşlerdir.
5- Kayseri, Sıvas, Harput, Diyarbakır vb...birçok Ermeni geri dönmüş, fakat genelde  azınlıkta olan Ermeni nüfusunu çoğunluk yapmak üzere Kilikya’ya yerleşmişlerdir.
6- Lozan antlaşmasıyla, Ermeni sorununa istedikleri çözümü alamadıklarından yavaş yavaş dış ükelere gitmişlerdir.

 Buraya kadar genel çizgilerle verdiğimiz bu bilgileri aşağıda
1. önce kısa, özlü ve fakat tarih sırasına göre vereceğiz
2. Bu kere, olayları daha geniş bir çerçeve içinde tekrarlayacağız.
3. Gerekli olan resimleri sereceğiz.

Geçmişte aldatılmış ve günümüzde ise aldatmak isteyen Ermenilere öneriyoruz :
• Gelin, tarihî gerçekleri göğüsleyin, 
• birlikte olalım , 
• bizleri birbirimize kırdırtmayı başarmış olan 
• ESAS  SUÇLU  DEVLETLERDEN  BERABERCE  HESAP SORALIM.

Bu bildiriyi aşağıdaki kuruluşların, bilgisiz bırakılan ve ezilen vatandaşlarımızı aydınlatmaları için    hazırlamıştım.
Paris, Anadolu Kültür Merkezi Başkanı                        Essen, Türkische-Deutz İniative
               Başkanı                                                                          adına
         Dr.Demir Onger                                                              Dr. Oylar Saguner

Paris Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı
            Ali Kemal  Taşdelen
.................................................................................
Bu yazıyı, Fransız parlamentosu Soykırım kararı almadan ve Parlamentoların tarih yazamayacağı konusunda tanınmış Fransız bilimsel kişileri tarafından yayınlanan bildiri sırasında, 2000 yılının baharında yazmıştım. 
Fakat Fransız parlamentosunun  da sonradan soykırım kararı almış olması üzerine, 2000 yılında yazmış olduğum bildirimi , Avrupa Adalet Divanı’nın “ parlamento kararlarını hukuk dışı sayan kararı “nı da katarak güncelleştirmiş bulunmaktayım.

Halûk Tarcan  17 Nisan 2010   Mecidiyeköy
Not.Saygın bilimsel araştırmacı Ş.S.AYA’nın yukarıda sözünü ettiğim kitabından bana gönderdikleri ve büyük dalgınlıkla yapmış olduğum bir sayı yanlışını gösterir iletisinden çok faydalı bulduğum aşağıdaki paragrafı teşekkürlerimi sunarak aynen alıyorum :.
....Kitabımın 150'ci sayfasında açıkladıgım Amerikan RELIEF REPORT belgesine göre, 31.12.1921 tarihi itibariyle 1.414.000 Ermeni hayattadır. Bütün bu tenakuzlar ne kadar korkunç ilkmektep hesap hataları yapıldıgını göstermektedir. Şöyle basit bir misâl de verebilirsiniz :  Tehcir  Haziran 1915'ortalarında başlamış ve kış çökmeden Aralık ayı ortalarına kadar sürmüştür.
Kaba bir hesapla 150 gün.  "Bu süre içinde" öldürüldüğü iddia edilen 1.5 milyonun yok edilebilmesi için, her gün 10.000 kişinin öldürülmesi, kazma kürekle stad ebadındaki 150 mezara toplu gömülmüş olması gerekir!ALINTI: www.haluktarcan.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder