13 Temmuz 2012 Cuma

TÜRK DEVLETLERİ PARÇALANMAZLAR…


Çünkü onlar,

·     Doğal-ulus devletlerdir…Kökenleri, tarihin derinliklerinde, kendilerine özgü kültürleriyle oluşmuşlardır.

İnsanlık tarihi, Sovyet eski Bilim Akademisinden  Vadim.A. Ranov’un  yapmış olduğu araştırmalarla Orta Asya’da milyon yılda doğmuş ve yüzerbin yıllık evrimlerle  20binlere kadar erişmiştir. Qara-Tau adını verdiği bu kültür, Ön-Atalarımız tarafından daha da ileri götürülmüş yazı’yı  icad etmişler, tarihte İLK’leri söylemişlerdir. (Bugünlerde dünyayı heyecanlandıran uygarlığın Afrika kökenli olduğu iddiasını başka bir yazıda geniş olarak göreceğiz.)

Ön-Atalarımız,

İlk siyasal kuruluşları bu kökeni milyon yıla dayanan kültür üzerinde inşa etmişlerdir. Bu durumda, Orta Asya’da varolmuş olan Türk devletlerinin kültürlerinin  Doğal ulusal kültür olduğunu kabul etmemiz bilimsel bir gerçektir. Çünkü onların DİP KÜLTÜRÜ doğrudan Ön-Türk kültürüdür. Bu kültürün, Ön-Türk Kültürünün, yer toparlağındaki coğrafi değişiklikler nedeniyle Orta Asya’dan dört yana yayıldığını bilmekteyiz.

 Anadolu’ya gelince, bir kere daha tekrarlayalım,


Doğudan giriş 13binlerde, Batıda ise 55OO’lerde olmuş ve Ön-Atalarımız Anadolu’da DİP KÜLTÜRÜ oluşturmuşlardır…VE de bu kültür  Güney Doğu Anadolu’da Asur’un kökenine yerleştiği gibi Mezopotamya’yı ışınlayarak Ot-Oğ’a, eski Mısır’a 34 harfli  alfabesiyle  hiyeroglif öncesinde yerleşmiştir.


Anadolu Türk tarihi,


1774’te Osmanlı İmparatorluğunun duraklama döneminde Batılıların almış oldukları karar gereğince, Türkler Anadolu’dan sürülmelidir prensibine sadık olarak, kendileri tarafından kaleme alınmış ve Anadolu’ya geliş tarihimiz (+ 1071)e çivilenmiştir. Bu tarihi asla tartışmamış olan Akurgal ekolü Türk çocuğuna bu, asla  İslâmiyet öncesine inemeyen ve   SEVR’in hareket noktasını oluşturan tarihi okutmaya devam etmiştir.


1071’i esas alan dış güçler 1774 rüyalarını – NİHAYET- gerçekleştirmek için ülkemizi  48 etniye bölmüşler, bu  yıkıcı çabalara karşı duramayan Resmî Tarih esas alınarak  ülkemizde yeni icat bir takım kavramlar ortaya atılmış ve de Tanzimat’ın, bir türlü silinemeyen kalıntısı Avrupa aşağılık duygusunun zemini üzerinde ALT Kimlik, ÜST KİMLİK, ve TÜRKİYELİ deyimleri doğmuş, bazı ortamlarca alkışlar arasında kabullenilmiştir.


Bilimsel gerçek şudur ki,


Türkiye, Doğal olarak oluşan bir Ulus devlet’tir.  48 etni, aşağıda görüleceği üzere emsâli görülmemiş bir yutturmacadan ibarettir. Batının,  özellikle doğal olmayan ulus devletlerinin idealleri olan geleneksel Etniler politikasıyla   ülkemizi parçalamak arzularını gerçekleştirmek için bu kere, Vahşi bir politika saldırısına geçilmiştir.  Türkiye parçalanmalı ve etnilere gerekli haklar tanınarak bir federasyon hâline gelmelidir. Ve de söylenmeyen tarafı,  SEVR gerçekleşmelidir…İşte Atatürk bu tehlikeyi gördüğü için, Anadolu Türk tarihi BEHEMAHAL(mahal vermeden, zaman kaybetmeden) ortaya çıkarılmalıdır demiş ve  Türk Tarih Tetkik Cem’iyetini kurmuştu…Ülkemizi parçalama projeleri ufukta sıralanırken Hâlâ, okullarda 1071’i Anadolu’ya geliş diye okutan, hâlâ kitaplara, Etrüsklerin  Türk olduğunu geçirmeyen TTK…


Komşularımız Yunanistan’a ve Ermenistan’a Etniler ve Ulus Devlet kavramı açısından bakalım.
·     17 mart 1991 nüfus sayımına göre Yunanistan’ın etnik dağılımı:
                                                      en az                                en çok
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1-Türkler                                    120.000                               150.000
 2-Makedonlar                              300.000                            1.000.000
 3-Ulahlar                                     300.000                               450.000
 4-Arnavutlar                                  50.000                               250.000
 5-Bulgarlar                                    26.000                                 54.000
 6-Ermeniler                                  16.000                                  30.000
 7-Yahudiler                                    6.000                                 15.000
 8-Giritliler                                    500.000                               900.000
 9-Türk Ortodokslar                       350.000                               450.000
10-Pontuslular                              100.000                               100.000
11-Gagavuzlar                               10.000                                 15.000
12-Çingene Ortodokslar                  30.000                                  30.000
13-Elen Ortodokslar                    6.407.000                            8.509.000
14-Elen Protestanlar                         5.000                                  5.000
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Toplam (1991)                          10.269.000                           0.269.000            
 diğer                                        1.862.000                           3.509.000
 Diğer etniler, ülke dışına yayılmış olan Yunanlıların sayısını verir. (Yesevî Dergisi)
 Elen Ortodoks nüfus içinde yer alan kabileler:
 1-Mavrokordatos 2-Perraukas  3- Kountouiadis  4-Botasisi  5- Zalmis   6-Kolletis
 7-Koloktranis  8- Deliyannis  9-Notaras  10- Sisiniz   11- Anroulosos   12- Androulsos 
 13- Miaoulis   14- Karaiskakis  15- Kapodistras   16- Spiladis… öteki bölünmeleri geçiyoruz.
 ·     Ortodoksların bölünmesi sonucu 16 etni
 14 +16 =30, diğer (1) = 31 etni
 Yunanistan’ın esas halkı Epir dağlarında yaşayan ufak bir çoban topluluğudur.
 Kuzeyden ve denizden gelenler bu ülkeyi oluşturmuşlardır.
 ·     Kuzeyden gelenler, Sibirya’da Kızıl Macalık yöresinden, soğuktan kaçan
 ÖK-ËRİK’lerdir; krallık demektir, zamanla bu ad GREK şekline dönüşmüştür.(KM)
 ·     Yerleştikleri, bugün  Yunan yarımadası denen topraklara ilk adı vermişlerdir: İÇÜY-ÖK.(KM).
 ·     Denizden gelenler…Bunlar kimdir, kuzeyden nereden gelmişlerdir? Bu, şimdiye kadar sır olarak bilinmekte daha çok, bilinmemek  istenmektedir: Çünkü,
 ·     Kuzeyde, Orta Asya beş büyük içdeniz ve bu tropikal iklimde oluşmuş büyük bir Ön-Türk Uygarlığı vardır.
 ·     OM-OĞ içdenizinden yola çıkan Ön-Atalar , UÇUĞULTIR içdenizinde , OQ-OZ ULIQ Köl yani, Karadeniz’i aşarak Ege denizine varmış olacaklardır :
 ·     Ön-Türklerin kültürü ikinci kere İÇÜY-ÖK ülkesinin DİP kültüründe yer almıştır.
 Epir’lilerin zamanla bu topraklara inmesiyle, bir anlamda
 ·     Epir çobanlarının bu toprakları işgaliyle, bir anlamda  hazıra konmuşlar
 ·     Yunan uygarlığı Ön-Türk kültürü üzerinde yükselmiştir. Örneğin
 ·     Yunanlılar, Ön-Türk yazılarının anlamını bilmekte ve fakat onu okuyamamaktadırlar.(KM)
    ΔIO =  dio diye okunmakta ve Tanrı  anlamını vermektedir; buradan batı dillerine DİO hâlinde, Tanrı anlamına geçmiştir.. Fakat, bu  damgalar  Ön-Türkçe , Δ =   ËD…I = İS…O = ON(g)” yaratma ruhu, hissi,düşüncesi, başarısı” yani, YARATAN, TANRI demektir.(KM).


 Bir öteki Ön-Türk elemanı,
 ·     Grek alfabesinin kökenindeki Ön-Türk alfabesidir.
 ·     Elenler kavramına gelelim: Bu ad, Doğu Akdeniz’deki tüm halka verilen isimdir (Ptolemeos- Batlamyos- KM). Zamanla Grekler Avrupa demek olan Heliotis’e yakınlığı nedeniyle ELEN adını kullanmışlardır.
 ·     Yunan’İSTAN adının son eki İstan, Tanrı beldesinde asılı, yani cennette, anlamına AS/qan, AS/pan, AS/tan AS/ûman olmuştur. Kazakistan’ın yeni başkentinin adı, AS/TANA’dır..Bu da Ön-Ata kültürünün bir öteki izidir.


Sonuç: Yunanistan’ın Ulus devlet oluşu doğal bir oluşum değildir.


 ·     Ön-Türk DİP kültürünün üzerinde sentezler gelişimi hâlinde doğmuştur.


Yunanistan’ın Etnik durumu :


Yunanistan 130 bin metre kare,  tüm dünyada nüfusu 13 milyon , 31 etni..
 ·     Demek ki, Yunanistan’da YUNANLI yoktur YUNANİSTANLI vardır.


ERMENİSTAN
ERMENİ/stan…esas adı HAYA/STAN  son ek olan STAN’ı yukarıda görmüştük.
Ermenistan’ın bulundukları topraklar tarihte URARTU’nun topraklarıdır.
URARTU,  Orta Asya’yı Hazar’dan Çin’e kadar kaplayan, bir önceki  BÏR-OY BÏL’in yeniden yapılanmasıyla (-1517)de tarihe adımını atmış olan AT-OY BÏL’in, Uç Devleti’dir, onun güneydeki karakoludur.(KM).. .

Batıda, Ermenistan dendiğinde ısrarla ileri sürülen ARARAT dağının esas adı da URARAT’dır. Bu adı İbrâni metinlerinde okumaktayız.
Doğu Anadolu’da ise 13binlerden başlayarak Ön-Türklerin yerleştiklerini yukarda açıklamıştık.
Ermenilerin Doğu Anadolu’ya ATEŞ KÜLTÜ(!)(Kâmuran Gürün Ermeni Dosyası TTK 1984)  ile yerleşmeleri (-401)dir. (prof.E.Feigl)


Demek ki,
Ermenistan’ın Dip Kültürü Ön-Türk kültürüdür; Bunun sonucu olarak,  İddia ettikleri topraklarda doğal ulus devleti olamazlar.


Prof.Erich Feigl’ın yaptığı çalışmalar sonucu saptadığı etnik dağılım:
 1- Azerî                        8-Talus                      15- Çerkes
 2-Kumuk                      9-Kürt                         16-Dağıstan
 3- Karaçay                  10-Çeçen                   17- Acar
 4-Balkar                      11-Kabard                  18-Kalmuk
 5-Nogay/ Kazak          12-İnguş                     19-Gürcü
 6- Ost                         13-Adige                     20-Ermeni
 7- Tat                          14-Abhaza                 
Ermenistan 36 bin metre kare,  3milyon nüfuslu ve 20 Etnilidir. Öyleyse Ermenistan’da Ermeni yoktur,Ermenistanlı vardır.


Gelelim ülkemize:


Batının amacı,
Türkiye’de Türk olmadığının ispatı ve sonra “Türkiye Türklere bırakılmaz” sloganı ile gerçekleri saptırma propagandasına girişmektir.  Adı Peter Andrews olan bir Amerikalı 1992’de yayımladığı Bilimsel olduğu vehmedilen, Türkiyede etnik  guruplar adlı kitabında böl ve parçala sistemiyle -ona hayâl  et ve saçmala sistemi de diyebiliriz- 47 etni icat etmiştir.


Almanyadan değerli arkadaşım Aydoğan Kekevi’nin gönderdiği bu şahâne bilgileri aşağıda sunuyorum.
 1-      Türkler : Sünnî
 2-      Türkler : Alevî
 3-      Türkler : Sünnî Yörük
 4-      Türkler : Alevî Yörük
 5-      Türkmenler : Sünnî
 6a- Türkmenler: Alevî
 6b- Tahtacılar : Alevî
 6c-  Abdallar :Alevî
 7-    Azerî Türkleri : Şîi
 8-    Azerî Türkleri : Karapapak
 9-      Uygurlar
 10-  Kırgızlar
 --
 17- Bulgaristan’dan gelen Müslüman(!) göçmenler
 18- Balkan ülkelerinden gelen Müslüman(!) göçmenler
  21- Estonlar, sayıları; 8 ailede 40-50 kişi/Birkaç düzine;
 -
 22-  Kürtler : Sünnî
 23- Kürtler : Alevî
 24- Kürtler : Yezîdi
   -
 27 – Ossetler,sayıları 8953 kişi.
 28 - Ermeniler; burada birçok veride değişik sayılar verilmiş ,ortalama olarak 80 bin
   -
 33 - Polonezler; toplam sayı 501
 -
 37- 1965 ve 1975 sayımlarına göre Kars’ta 21  ve Ardahan’da 25 kişi olan Almanlar.
  ( tarihte eşi görülmemiş bir etni???)-  
 38- Araplar : Sünnî
 39- Araplar : Nusayrî
 40- Araplar : Hristiyan
 İşte bu ancakTanzimat aşağılık duygusuyla,  Batıdan geleni tartışmasız kabul eden ya da dışa bağlı olanların içlerine sindirebilecekleri  bir tablo…Üzülerek söyleyelim ki, sayısı pek çok entelimiz tarafından alkışlanmış ve  üst makamlara, büyük bilimsel değeri olan bir sınıflandırma olarak ARZEDİLMİŞ ve bundan da  Anadolu’nun bir Mozayik olduğu , Türklerin bu topraklarda  Tanrının lûtfu ile bulundukları ve ancak ALT KİMLİK ve ÜST KİMLİK  kavramlarının kabûlünün  Türkiye Cumhuriyetinin  BEKAA’sını oluşturabileceği ve en  âdil deyimin  TÜRKİYELİ olacağı kabul edilmiştir(?!!).


Fakat aynı kişinin, P.A.Andrews’un,  bu kere, merkezi Amerika’da olan “Ethnologue data forum, Languages of the World” için hazırlamış olduğu raporu şöyledir:(T.Yılmaz- A.Kekevi)


Türkiye’de etnik dağılımlar :
 Türk                                                    % 86.21                                  60.852.000
 Diğer                                                  %13,79                                     371bin..oran % 9.653.000 Kürtler                                                   % 8.36                           5.852.000  
Zazalar                                                % 0.53                              371.000
 Çerkezler                                             % 2.14                           1.520.000
 Araplar                                                % 1,63                           1.141.000
 Lâzlar                                                 % 0.02                                14.000    
 Diğer(Ermeni, Rum vb…)                          1.00                              700.000
 …………………………………………………………………………………………………………
 Toplam                                              % 13.79                             9.653.000    
Diğer diye toplananlar, Çerkezler, Kürtler, Lâzlar, Zazalar kökenlerinde Ön-Türk kültürü olan halklardır. 
Gerçekten “Diğer” olanlar, Araplardır. 

Bu yutturmadan 6 yıl sonra 1998’de Ali Tayyar Önder Türkiye’nin etnik yapısı adlı araştırmasında, hem Andrews’u çürütmüş hem de bambaşka bir sayısal sonuca varmıştır… Fakat, entellerimiz hiç Ali Tayyar’ı okurlar mı!…Onlar ülkelerini aşağılayacaklar ve böylece  bakın biz entelektüeller, ne kadar tarafsızız, gereğinde ülkemizin aleyhinde de konuşuyoruz diyecekler… Ve de Batı’nın, - görünüşte- alkışını alacaklar .. Ama, Batılı  içinden, “eksik olmasın bu alçaklar” diyecektir…Entellerimiz başarılarından  dört köşe olurlarken…

Günümüzde alçakça  yapılan son propaganda şudur: Anadolu çok karışmıştır, diyerek Türk nüfus, bu karışıklık içinde kaybolmuştur fikri işlenmektedir…Arka arkaya yaşanan olaylarla iyice yorulmuş, kendinden bezmiş olan halkımız bu saptırmalar karşısında, şaşırıp kalmış ve söylenenleri kabul etmiştir…Edilmesi için çalışanlar da var!...hem de sırıtarak.

Evet, Anadolu çok karışmıştır…Ama bu karışıklık oranı nedir, ondan söz eden yok, onu yukarıdaki tablo’dan biz inceleyelim:

 ·     Çerkezler 1.5 milyon…60 milyon’a karşı… Çerkezler kimdir. Kafkaslardan gelmişlerdir. Etnik adları UB-IQ’tır…Ön-Türkçe’dir, anlamı :Yüce algılanan
 Genel nüfusa göre oranları %2.14
 ·     Araplar : 1milyon 100bin… 60 milyon’ a karşı…Sünnî Arap, Şîi Arap, Katolik Arap..oran, %1.63…
 ·     Zazalar, 371bin… oran %0.53…Bunların içinde,
 ·     8 milyon gösterilen ve Kürt denen nüfus kısa sürede bu sayını üstüne çıkmağa başlamıştır. Bu, Kürt nüfusu çoğaltıp, Türk ve öteki nüfusu azınlık hâle getirip Türkleri Anadolu’da boğmak için planlanmış dıştan güdümlü bir politikadır… Görüldüğü gibi
 ·     60 milyona Karşı 10 milyon…Karışık denen Anadolu’da durum hiç karışık değildir. Sadece kafalar karıştırılmak istenmiştir.., Vicdanları karışık olanlar tarafından…

 Batı’yı, Karışık kavramı açısından inceleyelim : 
 ·     Akdeniz Sahil ülkelerinin hepsi denizlerden gelenlerle karışıktırlar..
 ·     Geçmişin sömürgeci ülkeleri, ispanya, Portekiz, Fransa,İngiltere, Hollanda, Belçika Yalnız Avrupa’da karışmakla kalmamış, Afrika ve Hindistan ve güney Doğu Asya’dan gelenlerle kanları da karışmıştır… VE DE,
 ·     AB’yi oluşturan bu devletler, Anadolu ve Türkler dendiğinde, harekete geçmeyen vicdanları ile Ülkemizi “karışık” bir ülke diye vasıflandırmakta tereddüt etmemişlerdir...
 ·     Tam bir köşe başı olan Balkanlar karma karışıktır…Makedonya…Makedonya’nın sözlük anlamı “türlü çeşitli, karışık demektir!..
 Bir öteki sömürgeci devlet olan Almanya’ya bakalım :,
 ·     Nazi Almanya’sı döneminde  üstün ırk iddiasında bulunan Hitler , Almanya’da saf kan Alman bulamamıştı, Bunun için de çare olarak ,
 ·     (SS) subaylarını çiftleştirmek gereğinde kalmıştı…

 Gelelim ,ulusal devlet olan Almanya’nın etnik durumuna.
 Aydoğan Kekevi, Andrews’un sistemini Almanlara uygulayarak aşağıdaki sayıları elde etmiştir:
 (Yukarıdaki tüm bilgiler için bakınız "Peter Alford Andrews : Türkiye'de Etnik Gruplar,
 Tüm Zamanlar Yayıncılık
 13 etni :AB’den gelenler
 21 etni :öteki ülkeler (Afrikalı, Çinli, Rus, Portekizli, İspanyol, vb…)
 1 etni: istatisliklerde adı geçmeyen Türkiye'den ve artı ülkelerden gelen Kürtler,
 1 etni : Almanlarin kendileri, etti mi ( Bavyeralı, Prusyalı,vb… diye ayırmadan…)
 toplam = 36

 Şimdi buna Almanya'nin resmen "ulusal azınlık" olarak tanıdığını söyledigi,
 ·     Denler,
 ·     Sorben,
 ·     Friesen 
 ·     Sintiler  ve 
 ·     Roman'lari da ekliyoruz
 36 +5 = etti mi 41 (maşallah)

Yani 80 milyonluk Almanya'da en azından 41 başka başka ülkelerden gelen, sayıları 1.000'in üzerinde ayrı etnik kökenli ALMANYA YURTTAŞI yaşamaktadır.

 Şimdi bu 41'i, ülkemizi 48’e bölen Amerikalı Andrews yöntemi uyarınca  inançları doğrultusunda da ayırıyoruz ve bunu yaparken sayın Andrews’un yaptığı gibi  ufak büyük demeden ayırmıyor, burada da sadece  yoğunlukta olduğunu düsündüklerimizi göz önüne alıyoruz.

 Örneğin sayıları binlerle onbinlerle ölçülebilecek olan
 ·     Budistleri, 
 ·     Serbest Kiliseyi,
 ·     Ateistleri,
 ·     Yehova Şahitlerini, vb. etnik topluluk olarak saymıyor,
 ·     cinsel tercihleri ile başkalığı simgelemelerine rağmen, eşcinselleri de mozayiğimize katmıyoruz...
 (Tabii isteyen çarpma bölme işlemlerini yukarıda saydıklarımı da ekleyerek yapabilir.)
 Müslümanları sadece ;
 ·     Sunni, Şii, Alevi diye üçe ayırdıkları gibi;
 Hıristiyanları da  ;
 ·     Katolik, Protestan, Ortodoks diye yine üçe ayırıyoruz  ve,
 ·     her inançta en az 3 ayrı dinsel aidiyet koluyla yetindiğimizden ortalama olarak
 ·     3 sayısını alıyor ve 41' ile çarpıyoruz:
  3 çarpı 41, eşittir 123 ; yazı ile YÜZ YIRMI ÜÇ..
 Buna bir de, bir kaç yıl öncesine kadar sayıları
 ·     25.000 olan ve son yıllarda 100.000'e vardığı söylenen
 ·     Musevîleri de ekliyoruz, etti mi YÜZ YIRMI DÖRT (124) etni?
 Evet, işte  Mozaik meraklısı 80 milyonluk Almanya'nın mozaik görünümü de böyle…Yani, "Andrews hesaplaması"na göre Türkiye'nin iki buçuk katı, sayın Ali Tayyar ÖNDER'in hesabınca da neredeyse 5 katı...

 Sonuç :Amanya’da ALMAN yok.. ALMANYALI var.

  Tarihteki en büyük dört yol ağzı olan güney Doğu’yu inceleyelim. Bunun için de, Adana’dan Urmiye gölüne bir çizgi çekelim, altı, Kuzey Mezopotamya olmaktadır. Bu çizgide ilk görünenler 10 binlerde , Orta Asya’dan gelen Ön-Türklerdir. Fransız araştırmacılar tarafından bulunan  Sırlı taş yazıtı, tarihi Fransa- Lyon Termo-lüminisans laboratuarı tarafından tarihi 9700 / 8300 diye saptanmıştır ; Tanrı katına alınmayı yazar..

6.000’ler…Hakkâri’nin güneyinde Irak’ta Şanidar mağarası kültürü. Prof.Ali Sevin ‘in bulduğu 6 dikilitaş’ın eşleri Orta Asya’da bulunur.

2200, Doğu Anadolu’da TURKİ krallığı(prof.E. Memiş)

2000, Asur Yıllıklarında TURUKKU adı vardır, Bu, Asur’da Türkçe konuşulmakta olduğunu göstermektedir(pof. Abdülhalûk Çay)

Asur’un ön-Türkçe adı AT-UB UÇUĞ’dur(Kâzım Mirşan). URMİYE gölü… adı URUM’ dan gelir, Ön-Türkçede Bayındır demektir. Nizip, esas adı Nizip Er-RUM’dur. Bu adlar, İstanbulda Bizans ‘tan çok önce kurulmuş ilk Ön-Türk devleti OY-URUM ATIN’dan kalan adlardır.

Mezopotamya’ya son gelen Türkler İSKİT’lerdir (K. Mirşan)  LûT gölüne yerleşmiş, Hristiyanlığın kökeninde bulunan doktrinlerin sahibi ESENLER.

Ayni çizgi üzerindeki devletleri sıralayalım
 ·     Hur/riler
 ·     Asur’lar
 ·     Mİtanni’ler.. esas adlarıyla MAİTANNi’ler.(prof.E. Akurgal)…Kral adları AİTA, ATA  Kelimelerini içerirler, M(AİTA)nni, Bar(ATA)MA  vb..kelimelerin içerirler. Burada yaşan bazı aşiretler METİNAN adını taşırlar ve biz Orta Asya’dan geldik derler.(K.Kadri Sevengil)
 ·     Orta Asya’dan gelmiş olan ELÂM’ler.
 ·     Çuvaşların akrabası SÜMERLER…Çivi yazısı, Ön-Türk’çe Mirşan tarafından okunmuştur,
 ·     Araştırmacı dostumuz Ünal Mutlu, İngiliz kaynaklarında Sümer dilinde çok sayıda Türkçe kelime bulmuştur :DUMİRATUKO = Démocratie =demokrasi ..Karakaşa = kargaşa ..
 Tarihsel durumu bu olan Kuzey Mezopotamya’da yaşayan etniler , yaklaşık     olarak :
 ·     Sünnî, Şîi ve Katolik Araplar... Araplardan kendilerini ayıran
 ·     Süryâniler
 ·     Ortodoks, Katolik Ermeniler
 ·     Anadolu Türkleri
 ·     Türkmenler
 ·     2’si bizde 3’ü Suriye’de yerleşmiş olan BARAK aşiretleri…
 ·     Kürt adı altında toplanan fakat değişik lehçelerle ayrılmış sanırım 6’ya ayrılmış olan halk
 ·     Acemler
 ·     Musevîler…ve de
 ·     Kalde , Elâm, Asur, Sümer’den oluşan büyük bir Mezopotam/ya tarihi ve karma kültürü…Bu tarihin ısrarla okutulduğu  Lise öğrenimi ...Buna karşın bir kalem darbesiyle Güney Anadolu’yu parçalayan bir çavuş ve  susan resmî tarihçilerimiz…Nereye gidiyoruz?...Neden gidiyoruz  ya da götürülüyoruz? Neden dur demiyoruz?


ALINTI:   Halûk Tarcan(CNRS) Bilimsel Araştırmacı(araştırmacı yazar değil)

 Kaynak : Evrensel Uygarlıkların Köken Kültürü – Kökenindeki Ön-Türk–kültürünü bilmeyen Avrupa Birliği / Halûk Tarcan…

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder