6 Mart 2014 Perşembe

Kutsal Kitap İncil' deki Bazı Hususlar

4 İncil’ deki Bazı Hususlar (İngilizce ve Türkçe Tercümeleri)

Kitap Ehlinden Hristiyanların kitabı olan İncil (Bible İngilizce) [Biblica kökünden gelir, yani kütüphanedir.] (Katoliklerde 73 kitap, Protestanlarda ve Ortodokslarda ise 66 kitap vardır.) Kuran-ı Kerim’ de İncil ingilizce olarak GOSPEL olarak geçer. İngilizce BIBLE olarak 47 değişik versiyonu vardır. Kitabı Mukaddes olarak anılan İnciler her sene 100 milyon kopya olarak satılmaktadır. Aşağıda İncil’ den bazı pasajları hem İngilizce hem de Türkçe olarak inceleyeceğiz.

Öncelikle Hristiyan dünyasının Haçlı seferlerinin devam ettiğini, İncil dağıtımlarıyla adeta Scud füzesi attıklarını, birçok dilde çeviriler ile insanlara bu kitaplardan ulaştırmaktadırlar. Buradaki anlatacaklarımız sizler için birer Patriot füzesi gibi yardımcı olacaktır. Burada inceleceğimiz pasajlar ile karşı sorular sorup sorduğunuz sorulara dahi cevap alamayacaksınız.

1. Araplar ve Arabistan

(a) "The burden upon Arabia." ISAIAH 21:13. "Burden" = responsibility. God has imposed upon the Arabs, the duty to deliver His Message to mankind.

(a) ISAIAH Bölümü 21:13 ‘ te “Burden” diye geçen kısım “sorumluluk, yük” anlamını taşımaktadır. Allah CC Arap milletinin üzerine büyük bir sorumluluk ve yük yüklemiştir, bu da Allah CC nün mesajının Araplar tarafından tüm insanlığa ulaşacak olmasıdır.

(b) ". . . the villages that Kedar doth inhabit:" ISAIAH 42:11 Kedar being Ishmael's offspring.

(b) ISAIAH Bölümü 42:11’ de Kedar İsmail (a.s.)’ ın çocuklarındandır.

(c) "Arabia and all the princes of Kedar . . ." EZEKIEL 27:21

c) HEZEKIEL 27:21’ de Arabistan’ın ve Kedar’ ın bütün prensesleri…

(d) ". . . he (Muhummed pbuh) shined forth from mount Paran (in Arabia), and he came with ten thousand saints." DEUTERONOMY 33:2. (Referring to the conquest of Makkah).

(d) YASANIN TEKRARI 33:2’ de “O (Muhammet SAV) Paran Dağında (Arabistandadır) parladı, ve O on binlerce kutsalıyla geldi” Burada Mekke’ nin fethine referans gösterilmektedir.

(e) ". . . and I (God Almighty) will move them (the Jews) to jealousy with those (the Arabs) which are NOT A PEOPLE (a nonentity): I will provoke them (the Jews) to anger with a FOOLISH NATION," (the pre-Islamic Arabs) DEUTERONOMY 32:21

(e) YASANIN TEKRARI 32:21’ de “ve Ben (Allah CC) onları (Yahudiler) bu (Araplarla) kıskandıracağım. Ben (Allah CC) onları (Yahudileri) anlayışsız bir ulusla (Araplarla) öfkelendireceğim. (İslam öncesi Araplar)

2. İBRAHİM (AS). (Kendi kızkardeşi ile evlenmiştir (Saray) ????

(a) "Why saidst thou (O Abraham), she is my sister? So I might have taken her to me to WIFE . . . now take her (Sarah) and go thy Way." GENESIS 12:19

(a) YARATILIŞ 12:19’ de “(Hey İbrahim) Niçin ‘Saray kızkardeşimdir’ diyerek onunla evlenmeme izin verdin? Al karını da git.

(b) "And yet INDEED she (Sarah) is my sister (!) . . . and she became my(Abraham's) WIFE." GENESIS 20:12.  Hagar Abraham's wife! ". . . and (she, Sarah) gave her (Hagar) to her husband TO BE HIS WIFE." GENESIS 16:3 Unfulfilled prophecy:

(b) YARATILIŞ 20:12’ de “Üstelik Saray gerçektende benim (Hz.İbrahim AS) kız kardeşimdir. YARATILIŞ 16:3’ de “Saray, Hacer’i kocasıyla evlenmesi için O’ na (Hz.İbrahim’e) verdi. Hiç tatmin edici değil, bu iki pasaj okununca.

3. ABSÜRDLÜKLER (Allah’ ın yüce kitabında ???):

(a) A TALKING ass. NUMBERS 22:27-28

(a) ÇÖLDE SAYIM 22:27-28  Bir konuşan (King James versiyonunda ASS yani GÖT, KIÇ yazmaktadır, Bu Merkep ya da Eşek olarak yazılması daha uygun olacaktır. Rabbimizin kitabında böyle yazması ne kadar doğru?!!!)

(b) FOUR footed fowls. LEVITICUS 11:20

(b) LEVİLİLER 11:20’ de “Tüm DÖRT ayaklı uçan kuşlar ve yaratıklar”

(c) Birth of females a DOUBLE pollution. LEVITICUS 12:1,2,5

(c) LEVİLİLER 12:1,2 ve 5 Kız çocuğu doğurunca çifte kirlilik!!!

(d) Shamgar KILLS 600 with an ox goad. JUDGES 3:31

(d) HAKİMLER 3:31’ de “Şamgar üvendirek ile 600 kişiyi öldürmüş”

(e) Samson KILLS A THOUSAND with the jaw bone of a donkey. JUDGES 15:15-16

(e) HAKİMLER 15:15-16’ da “Şamşon eşeğin çene kemiği ile bin kişi öldürmüş”

(f) A SEVEN HEADED leopard. REVELATION 13:1-2

(f) VAHİY 13:1-2’ de “Yedi başlı canavardan” bahsetmektedir.

(g) To eat SHIT and drink PISS. 2 KINGS 18:27 and ISAIAH 36:12

(g) 2. Krallar 18:27 de ve ISAIAH 36:12’ de “Dışkı yemek ve idrar içmek”

(h) DUNG on your faces. MALACHI 2:3

(h) MALAKİ 2:3’ te “yüzünüze gübre atacağım”

(ı) Samson has SEX with a whore in Gaza. JUDGES 16:1

(ı) HAKİMLER 16:1 “Şimson bir fahişe ile yattı”

(i) Ruth COHABITS with Boaz in the barn. RUTH 3:4-15,

(i) RUT 3:4-15’de Rut evlenmeden Boaz ile birlikte yaşıyor.

(j) David SLEEPS with a young virgin. 1 KINGS 1:1,3

(j) 1. KRALLAR 11:1,3’ de “Davut bir genç bakireyle yattı”

4. ALKOL: Şeytan’ın tavsiyesi Kutsal Kitapta???

(a) "Alcohol is for people who are DYING, for those who are in MISERY. Let them drink and FORGET their poverty and unhappiness." (From the "Good News Bible in Today's English") PROVERBS 31:6-7 Alcohol recommended in preference to water!

(a) SÜLEYMAN’ IN ÖZDEYİŞLERİ 31:6-7’ de “İçkiyi çaresize, Şarabı kaygı çekene verin. İçsin ki yoksulluğunu unutsun, Artık sefaleti anmasın.” Alkol su yerine kullanılması tavsiye ediliyor.

(b) "Drink no longer water, but use a little wine for thy stomachs sake and thine often infirmities." 1 TIMOTHY 5:23 What does the AA (Alcoholics Anonymous) say?

(b) 1. TİMOTEOS 5:23’ de “Artık yalnız su içmekten vazgeç, miden ve sık sık baş gösteren rahatsızlıkların için biraz da şarap iç.

(c) Alcohol is the Devil's handiwork says the . . . Holy Qur'an 5:91

(c) Kuran-ı Kerim Maide Suresi 5:93 “Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?”

5. APOSTASY : ". . . neither shall thine eye pity him (the apostate), neither shalt thou spare him, neither shalt thou conceal him:" But thou shalt SURELY KILL HIM: thine hand shall be first upon him TO PUT HIM TO DEATH . . ."DEUTERONOMY 13:8,9

5. DÖNEKLİK: “…8 ona (dininden dönmüşe) uymayacak, onu dinlemeyeceksin. Ona acımayacak, sevecenlik göstermeyecek, onu korumayacaksın.9. Onu kesinlikle öldüreceksin. Onu önce sen, sonra bütün halk taşa tutsun.

6. BASTARD “Kelime anlamı: Piç” Bu kelime İngilizce İncillerde 3 defa geçmektedir. Bunları inceleyelim.

(a) "The BASTARD shall not enter the congregation of the Lord; even to his tenth generation . . ." DEUTRONOMY 23:2

(a) YASA’ NIN TEKRARI 23:2’ de “Piç doğan biri Rab’ bin topluluğuna giremeyecek. Soyundan  gelenler de onuncu kuşağa dek Rab’ bin topluluğuna girmeyecektir.”

(b) "And the BASTARD shall dwell in Ashdod . . ." ZECHARIAH 9:6

(b) ZEKERİYA 9:6’ da “Aştod’ ta bir Piç oturacak…”

(c) "But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then ye are BASTARDS and not sons." HEBREWS 12:8

(c) İBRANİLER 12:8’ de “Herkesin gördüğü terbiyeden yoksunsanız, piçlerisiniz ve evlatlarımız değilsiniz.

7. SÜNNET: Allah (CC) ile süresiz anlaşma!

(a) "He that is born in thy house, and he that is bought with thy money (your slaves), MUST needs be circumcised: and my convenant shall be in your flesh for an EVERLASTING convenant." GENESIS 17:13

(a) YARATILIŞ 17:13’ te “Evinizde doğan ya da satın aldığınız her çocuk kesinlikle sünnet edilecek. Bedeninizdeki bu belirti sonsuza dek sürecek antlaşmanın simgesi olacak.

(b) The uncircumcised to be "CUT OFF" (to be killed). GENESIS 17:14

(b) YARATILIŞ 17:14’ te “Sünnet edilmemiş her erkek halkının arasından atılacak (CUT OFF= öldürülecek anlamındadır) çünkü anlaşmamı bozmuş demektir.

8. ÇELİŞKİLER. Yüce Rab’ bin kitabında çelişki olur mu?

(a) The "Lord" tempted David . . . 2 SAMUEL 24:1 or "Satan" provoked David ... 1 CHRONICLES 21:1

(a) 2 SAMUEL 24:1’ de “RAB İsrail halkına yine öfkelendi. Davut’ u onlara karşı kıştırarak…” ya da 1 TARİHLER 21:1’ de “Şeytan (!!!!????) İsrailliler’ e karşı çıkıp İsrail’ de sayım yapması için Davut’ u kışkırttı. Rab mı yok sa Şeytan mı? Hangisi?

(b) 700 or 7000? "Horsemen" or "Footmen" . . .? 2 SAMUEL 10:18 vs 1 CHRONICLES 19:18

(b) 2 SAMUEL 10:18’ e karşılık 1 TARİHLER 19:18 “Davut onlardan Yedi Yüz savaş arabası…” ya da “Davut onlardan Yedi Bin savaş arabası…”

(c) Solomon had 2000 baths or 3000 baths? 1 KINGS 7:26 vs 2 CHRONICLES 4:5

(c) 1 KRALLAR 7:26’ ya karşılık 2 TARİHLER 4:5 “…ikibin bat su alıyordu” ya da “… Üç bin bat su alıyordu”

(d) Solomon had 4000 stalls of horses or 40000? 2 CHRONICLES 9:25 vs 1 KINGS 4:26

(d) 2 TARİHLER 9:25’ e karşılık 1 KRALLAR 4:26 “Süleyman’ın atlarla savaş arabaları için dört bin ahırı…” ya da “Süleyman’ın atlarla savaş arabaları için kırk bin ahırı…”

(e) Did Saul enquire of the Lord or didn't he? 1 SAMUEL 28:6 vs 1 CHRONICLES 10:13-14

(e) 1 SAMUEL 28:6’ a karşılık 1 TARİHLER 10:13-14 “RAB’be danıştıysa da, RAB ona ne düşlerle, ne Urim, ne de peygamberler aracılığıyla yanıt verdi.” ya da “Saul RAB’be ihanet ettiği için öldü. RAB’bin sözünü yerine getirmedi. Yol göstermesi için RAB’be danışacağına bir cinciye danıştı.”

(f) Heaven, no man hath ascended JOHN 3:13 Contradicted by: 2 KINGS 2:11 Elijah ascended, and GENESIS 5:24 Enoch ascended.

(f) YUHANNA 3:13 ile 2 KRALLAR 2:11 birbiriyle çelişkilidir: “Gökten inmiş olan İnsanoğlu’ndan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır.” Buna karşılık “Onlar yürüyüp konuşurlarken, ansızın ateşten bir atlı araba göründü, onları birbirinden ayırdı. İlyas kasırgayla göklere alındı.”

(g) Jesus lost "None" of his disciples JOHN 18:9 Contradicted by: He lost only"One" JOHN 17:12

(g) YUHANNA 18:9 ile YUHANNA 17:12 birbiriyle çelişkilidir. (Yazarı aynı olup ta nasıl çelişki olur bu da ayrı bir konudur.) “Kendisinin daha önce söylediği, “Senin bana verdiklerinden hiçbirini yitirmedim” şeklindeki sözü yerine gelsin diye böyle konuştu.” Buna karşılık “Kendileriyle birlikte olduğum sürece, bana verdiğin kendi adınla onları esirgeyip korudum. Kutsal Yazı yerine gelsin diye, mahva giden adamdan başka içlerinden hiçbiri mahvolmadı.”

(h) "ALL" are sinners 2 CHRONICLES 6:36 Contradicted by: "Whosoever is born of God DOTH NOT commit sin . . ." 1 JOHN 3:9

(h) 2 TARİHLER 6:36 ile 1 YUHANNA 3:9 birbiriyle çelişkilidir. ““Sana karşı günah işlediklerinde –günah işlemeyen tek kişi yoktur– öfkelenip onları yakın ya da uzak bir ülkeye tutsak olarak götürecek düşmanlarının eline teslim edersen” buna karşılık “Tanrı’dan doğmuş olan, günah işlemez. Çünkü Tanrı’nın tohumu onda yaşar. Tanrı’dan doğmuş olduğu için günah işleyemez.”

9. DAVUT (AS): (Bat-şeva’ nın karısı (Urira) ile zina ettiğini yazıyorlar, bu bir iftiradır, yalandır. Tüm peygamberler günahsızdır.)

(a) "And David sent messengers, and took her (Bathsheba); and she came in unto him, and he LAY (had intercourse) with her . . ." 2 SAMUEL 11:4

(a) 2 SAMUEL 11:4’ te “Davut kadını getirmeleri için ulaklar gönderdi. Kadın Davut’un yanına geldi. Davut aybaşı kirliliğinden yeni arınmış olan kadınla yattı. Sonra kadın evine döndü.”

(b) David wickedly caused the death of Uriah, the husband of Bathsheba. 2 SAMUEL 11:6-26

(b) 2 SAMUEL 11:6’ dan 26’ya “6Bunun üzerine Davut Hititli Uriya’yı kendisine göndermesi için Yoav’a haber yolladı. Yoav da Uriya’yı Davut’a gönderdi. 7Uriya yanına varınca, Davut Yoav’ın, ordunun ve savaşın durumunu sordu. 8Sonra Uriya’ya, “Evine git, rahatına bak” dedi. Uriya saraydan çıkınca, kral ardından bir armağan gönderdi. 9Ne var ki, Uriya evine gitmedi, efendisinin bütün adamlarıyla birlikte sarayın kapısında uyudu. 10Davut Uriya’nın evine gitmediğini öğrenince, ona, “Yolculuktan geldin. Neden evine gitmedin?” diye sordu.
11Uriya, “Sandık da, İsrailliler’le Yahudalılar da çardaklarda kalıyor” diye karşılık verdi, “Komutanım Yoav’la efendimin adamları kırlarda konaklıyor. Bu durumda nasıl olur da ben yiyip içmek, karımla yatmak için evime giderim? Yaşamın hakkı için, böyle bir şeyi kesinlikle yapmayacağım.” 12Bunun üzerine Davut, “Bugün de burada kal, yarın seni göndereceğim” dedi. Uriya o gün de, ertesi gün de Yeruşalim’de kaldı. 13Davut Uriya’yı çağırdı. Onu sarhoş edene dek yedirip içirdi. Akşam olunca Uriya efendisinin adamlarıyla birlikte uyumak üzere yattığı yere gitti. Yine evine gitmedi. 14Sabahleyin Davut Yoav’a bir mektup yazıp Uriya aracılığıyla gönderdi. 15Mektupta şöyle yazdı: “Uriya’yı savaşın en şiddetli olduğu cepheye yerleştir ve yanından çekil ki, vurulup ölsün.” 16Böylece Yoav kenti kuşatırken Uriya’yı yiğit adamların bulunduğunu bildiği yere yerleştirdi. 17Kent halkı çıkıp Yoav’ın askerleriyle savaştı. Davut’un askerlerinden ölenler oldu. Hititli Uriya da ölenler arasındaydı. 18Yoav savaşla ilgili ayrıntılı haberleri Davut’a iletmek üzere bir ulak gönderdi.  19Ulağı şöyle uyardı: “Sen savaşla ilgili ayrıntılı haberleri krala iletmeyi bitirdikten sonra, 20kral öfkelenip sana şunu sorabilir: ‘Onlarla savaşmak için kente neden o kadar çok yaklaştınız? Surdan ok atacaklarını bilmiyor muydunuz? 21Yerubbeşet oğlu Avimelek’i kim öldürdü? Teves’te surun üstünden bir kadın üzerine bir değirmen üst taşını atıp onu öldürmedi mi? Öyleyse niçin sura o kadar çok yaklaştınız?’ O zaman, ‘Kulun Hititli Uriya da öldü’ dersin.” 22Ulak yola koyuldu. Davut’un yanına varınca, Yoav’ın kendisine söylediklerinin tümünü ona iletti. 23“Adamlar bizden üstün çıktılar” dedi, “Kentten çıkıp bizimle kırda savaştılar. Ama onları kent kapısına kadar geri püskürttük. 24Bunun üzerine okçular adamlarına surdan ok attılar. Kralın adamlarından bazıları öldü; kulun Hititli Uriya da öldü.” 25Davut ulağa şöyle dedi: “Yoav’a de ki, ‘Bu olay seni üzmesin! Savaşta kimin öleceği belli olmaz. Kente karşı saldırınızı güçlendirin ve kenti yerle bir edin!’ Bu sözlerle onu yüreklendir.” 26Uriya’nın karısı, kocasının öldüğünü duyunca, onun için yas tuttu.  27Yas süresi geçince, Davut onu sarayına getirtti. Kadın Davut’un karısı oldu ve ona bir oğul doğurdu. Ancak, Davut’un bu yaptığı RAB’bin hoşuna gitmedi.”

(c) David shamelessly dances NAKED, see in index under "PROPHETS, but naked."

(c) 34ncü maddedeki “PEYGAMBER (AMA ÇIPLAK)” maddesini inceleyiniz.

10. TANRI (Kötü Nitelikler!)

(a) A "hissing" God (?) ISAIAH 5:26, 7:18, ZECHARIAH 10:8

(a) “Bir ISLIK çalan Tanrı” YEŞEYA 5:26, 7:18 ve ZEKERİYA 10:8

(b) A "roaring" God (?) ISAIAH 42:13, JEREMIAH 25:30

(b) “Bağırıp savaş çığlığı atan Tanrı” YEŞEYA 42:13 ve YEREMYA 25:30

(c) A "barber" God (?) ISAIAH 7:20

(c) “Barbar bir Tanrı” YEŞEYA 42:13

(d) A "penitent" God (?) JEREMIAH 15:6, GENESIS 6:6

(d) “Pişman bir Tanrı” YEREMYA 25:30

(e) A God "riding" a cherub (?) 2 SAMUEL 22:11

(e) “Melek Süren bir Tanrı” 2 SAMUEL 22:11

(f) A God murders 50,070 for looking into a box (?) 1 SAMUEL 6:19

(f) 50,070 kişiyi “Anlaşma kutusuna” baktığı için öldürün Tanrı 1 SAMUEL 6:19

11. TANRI yani “GOD” küçük g harfi ile yazılırsa: Arap, Yahudi ve Yunan alfabelerinden büyük G harfi ile küçük g harfi arasında hiçbir değişik mana yüklememektedir. Ancak bugünkü batı dillerindeki Hristiyanlar ne zamanki İncil çevirisi yaparlarsa buradaki oyunu oynuyorlar, gelin görelim…

(a) "In whom the god (the Devil) of this world hath blinded theminds of them which believe not . . . " 2 COR. 4:4

(a) 2 KORİNTLİLER 4:4’ te “…, bu çağın ilahı (Şeytan) onların zihinerini…”

(b) "And the Lord said unto Moses, See, I have made thee a god to Pharaoh, and Aaron thy brother shall be thy prophet." EXODUS 7:1 Compare the above with JOHN 1:1, where the Christians have used capital "G"'s and "W"'s when referring to Jesus.

(b) MISIR’ DAN ÇIKIŞ 7:1’ de “RAB, “Bak, seni firavuna karşı Tanrı gibi yaptım” dedi, “Ağabeyin Harun senin peygamberin olacak.” Bunu YUHANNA 1:1 ile karşılaştırdığımız zaman göreceğiz “Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı”

12: TANRI: O’ nun Çelişkili Nitelikleri!

(a) "No man hath seen God at any time" JOHN 1:18

(a) YUHANNA 1:18’ de “Tanrı’yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi.”

(b) "(God) whom no man hath seen, nor can see ..." 1 TIMOTHY 6:16

(b) 1 TİMOTEOS 6:16’ da “ … yaşayan, hiçbir insanın görmediği ve göremeyeceği Tanrı,…”

(c) "And he (God) said, Thou canst see my face: for there shall no man see me, and live." EXODUS 33:20

(c) MISIR’ DAN ÇIKIŞ 33:20’ de “Ancak, yüzümü görmene izin veremem. Çünkü yüzümü gören yaşayamaz”

ÇELİŞKİLİ PASAJLAR:

(a) "And the Lord spake unto Moses face to face, as a man speaketh unto his friend." EXODUS 33:11

(a) MISIR’ DAN ÇIKIŞ 33:11’ de “RAB Musa’yla iki arkadaş gibi yüz yüze konuşurdu…”

(b) "And they (Moses, Aaron and seventy others) saw the God of Israel . . ."EXODUS 24:10

(b) MISIR’ DAN ÇIKIŞ 24:10’ da “İsrail’in Tanrısı’nı gördüler. Tanrı’nın ayakları altında laciverttaşını andıran bir döşeme vardı. Gök gibi duruydu.”

(c) "And Jacob called the name of the place Peniel: for I have seen Godface to face, and my
life is preserved." GENESIS 32:30

(c) YARATILIŞ 32:30’ da “Yakup, “Tanrı’yla yüz yüze görüştüm, ama canım bağışlandı” diyerek oraya Peniel adını verdi.”

MISIR’ DAN ÇIKIŞ 33:23’ te “Elimi kaldırdığımda, sırtımı göreceksin. Ama yüzüm görülmeyecek”

13. TANRI: KARIŞIKLIK YAPIMCISI DEĞİLDİR.

(a) "For God is NOT the author of confusion . . ." 1 CORINTHIANS 14:33

(a) 1 KORİNTLİLER 14:33’ te  “Bunun için, bilmediği dili konuşan, kendi söylediklerini çevirebilmek için dua etsin.”

ÇELİŞKİLİ PASAJLAR:

(a) ". . . I make peace, and CREATE EVIL . . ." ISAIAH 45:7

(a) YEŞAYA 45:7’ de “Huzuru ve şeytanı yaratan…”

(b) "But the spirit of the Lord departed from Saul, and AN EVIL SPIRITfrom the Lord troubled him." 1 SAMUEL 16:14

(b) 1 SAMUEL 16:14’ te “Bu sıralarda RAB’bin Ruhu Saul’dan ayrılmıştı. RAB’bin gönderdiği kötü bir ruh ona sıkıntı çektiriyordu.”

(c) "And for this cause God shall send them a strong delusion, that they should BELIEVE A LIE." 2 THESSALONIANS 2:11

(c) 2 SELANİKLİLER 2:11’ de “İşte bu nedenle Tanrı yalana kanmaları için onların üzerine yanıltıcı bir güç gönderiyor.”

14. TANRI: Daha Fazla Çelişkili Nitelikleri

 (a) GOD AS AN OMNIPOTENT BEING:

"And Jesus saith . . . for with God ALL THINGS are possible." MARK 10:27, also MATTHEW 19:26

(a) HERŞEYE GÜCÜ YETEN BİR TANRI OLARAK:

MARKOS 10:27 “İsa onlara bakarak, “İnsanlar için bu imkânsız, ama Tanrı için değil. Tanrı için her şey mümkündür” dedi.” Ayrıca MATTA 19:26 “İsa onlara bakarak, “İnsanlar için bu imkânsız, ama Tanrı için her şey mümkündür” dedi.”

ÇELİŞKİLİ PASAJLAR:

"And the Lord was with Judah; and he drove out the inhabitants of the mountain; but COULD NOT drive out the inhabitants of the valley, because they had CHARIOTS OF
IRON." JUDGES 1:19

HAKİMLER 1:19’ da “RAB Yahuda oğulları’yla birlikteydi. Yahuda oğulları dağlık bölgeyi ele geçirdilerse de ovada yaşayan halkı kovamadılar. Çünkü bunların demirden savaş arabaları vardı.”

(b) GOD'S ANGER ABIDETH FOR A MINUTE:

"For his (God's) anger endureth but a MOMENT." PSALMS 30:5

(b) TANRI’ NIN ABODETH için BİRKAÇ DAKİKALIK ÖFKESİ

ÇELİŞKİLİ PASAJLAR:

"And the Lord's anger was kindled against Israel, and he made them (the Jews) wander in the wilderness FORTY YEARS . . ." NUMBERS 32:13

ÇÖLDE SAYIM 32:13’ de “İsrailliler’e öfkelenen RAB, gözünde kötülük yapan o kuşak büsbütün yok oluncaya dek kırk yıl onları çölde dolaştırdı.”


(c) GOD DOES NOT SHOW ANY SELF-REPROACH:

"God is not a man, that he should lie; neither the son of man, that he shouldREPENT . . ." NUMBERS 23:19

(c) TANRI HERHANGİ BİR KENDİNİ ŞUÇLAMA GÖSTERMEZ

ÇÖLDE SAYIM 23:19’ da “Tanrı insan değil ki, Yalan söylesin; İnsan soyundan değil ki, Düşüncesini değiştirsin. O söyler de yapmaz mı? Söz verir de yerine getirmez mi?

ÇELİŞKİLİ PASAJLAR:

". . . and the Lord REPENTED that he made Saul king over Israel." 1 SAMUEL 15:35

1 SAMUEL 15:35’ te “Samuel ölümüne dek Saul’u bir daha görmediyse de, onun için üzüldü. RAB de Saul’u İsrail Kralı yaptığına pişmandı.”

Also: "And the Lord REPENTED of the evil which he thought to do unto his people (Israel)." EXODUS 32:14

Ayrıca MISIR’ DAN ÇIKIŞ 32:14’te “Böylece RAB halkına yapacağını söylediği kötülükten vazgeçti.”

(d) GOD'S MERCY ENDURETH FOR EVER:

"For the Lord is good; and his mercy is EVERLASTING." PSALMS 100:5

(d) TANRI’NIN MERHAMETİNE SONSUZA DEK TUTMAZ

ÇELİŞKİLİ PASAJLAR:

"I (God) remember that which Amalek did to Israel (four hundred years before) . . . Now go and smite Amalek, and UTTERLY DESTROY ALL they have, and spare them not; but slay both man and woman, infant and suckling, and sheep, camel and ass (the donkey)." 1 SAMUEL 15:3

1 SAMUEL 15:3’ te “ ‘İsrailliler’e yaptıkları kötülükten ötürü (100 yıl önce) Amalekliler’i cezalandıracağım. Çünkü Mısır’dan çıkan İsrailliler’e karşı koydular.  Şimdi git, Amalekliler’e saldır. Onlara ait her şeyi tümüyle yok et, hiçbir şeyi esirgeme. Kadın erkek, çoluk çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür.”

(e) GOD DWELLS IN LIGHT:

". . . (God) dwelling in the LIGHT which no man can approach unto; whom no man hath seen, nor can see . . ." 1 TIMOTHY 6:16

(e) IŞIKTA OTURAN TANRI

1 TİMOTEOS 6:16’ da “…yaklaşılmaz ışıkta yaşayan, hiçbir insanın görmediği ve göremeyeceği Tanrı…”

ÇELİŞKİLİ PASAJLAR:

"Then spake Solomon, the Lord said that he would dwell in the THICK DARKNESS." 1 KINGS 8:12

1 KRALLAR 8:12’ de “O zaman Süleyman şöyle dedi: “Ya RAB, karanlık bulutlarda otururum demiştin”

(f) GOD DOES NOT ENTICE MAN:

"Let no man say he is tempted, I am TEMPTED of God: for God cannot be tempted with evil, NEITHER TEMPTETH he any man." JAMES 1:13

(f) TANRI İNSANI İKNA EDEMEZ

YAKUP 1:13’ te “Ayartılan kişi, “Tanrı beni ayartıyor” demesin. Çünkü Tanrı kötülükle ayartılamadığı gibi kendisi de kimseyi ayartmaz”

ÇELİŞKİLİ PASAJLAR:

"And it came to pass after these things, that God DID TEMPT Abraham . . ."GENESIS 22:1

YARATILIŞ 22:1’ de “Daha sonra Tanrı İbrahim’i denedi. “İbrahim!” diye seslendi. İbrahim, “Buradayım!” dedi.”

15. HOLY GHOST : Every sect and denomination of Christian cults claim the "Gift" of the HOLY GHOST. This gift is so cheap that 75,000,000 "BORN AGAIN" Christians of America are also boasting this possession.

15. KUTSAL RUH: Bütün Hristiyan mezhepleri Kutsal Ruhun “HEDİYE” olduğunu iddia eder.

(a) ". . . and he (John the Baptist) shall be filled with the HOLY GHOST, even from his mother's Womb." LUKE 1:15 I have not yet been able to establish what this phrase". . . from his mother's womb . . ." really means.

Alas, poor Jesus (peace be upon him) had to mark time for THIRTY YEARS after his birth to obtain his gift of the HOLY GHOST on his baptism at the hands of John the Baptist (MATTHEW 3:16).

(a)  LUKA 1:15’ te “O (Yakup A.S.) , Rab’bin gözünde büyük olacak. Hiç şarap ve içki içmeyecek; daha annesinin rahmindeyken Kutsal Ruh’la dolacak.” Bu ifade ile gerçek anlamında mıdır? “annesinin rahmindeyken”

MATTA 3:16’ da “İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa, Tanrı’nın Ruhu’nun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü.”

(b) ". . . and Elizabeth was filled with the HOLY GHOST." LUKE 1:41

(b) LUKA 1:41’ de “…Kutsal Ruh’la dolan Elizabet yüksek sesle şöyle dedi…”

(c) "And his father Zacharias was filled with the HOLY GHOST . . ." LUKE 1:67

c) LUKA 1:67’ de “ Çocuğun babası Zekeriya, Kutsal Ruh’la dolarak şu peygamberlikte bulundu: “

(d) ". . . he (Jesus pbuh) breathed on them, and saith unto them, receive ye theH OLY GHOST." JOHN 20:22

(d) YUHANNA 20:22’ de “Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek, “Kutsal Ruh’u alın!” dedi”

16. INCEST: "Sexual intercourse between two persons who are too closely related."(New Collins Dictionary). For example, between father and daughter, son and mother, father-in-law and daughter-in-law, brother and sister, etc.

16. ENSEST: “Ensest (yasaksevi), yakın akrabalar arasında gönüllü ya da gönülsüz cinsel ilişkidir. (örnek olarak, babası ve kızı, oğlu ve anası, kayınpederi ve gelini, erkek kardeş ve kız kardeş vb) Çoğu kültürde ensest bir tabudur. Öte yandan ensest yasağı olarak kuramsal bir kategori şeklinde psikanaliz ve antropoloji açısından değerlendirilmektedir.

TANRI’ NIN KİTABINDA (?) BİR BABA İLE VE KIZI ARASINDAKİ ENSEST İLİŞKİSİNDEN BAHSEDİYOR

(a) "That night they (both the daughters of Lot) gave him (their father Lot) wine to drink, and the older daughter had INTERCOURSE with him ... "The next day the older daughter said to her sister, l slept with him last night: now let's get him drunk again tonight, and you sleep with him. Then each of us will have a child by our father. "So that night they got him drunk, and the younger daughter hadINTERCOURSE with him ... "In this way both of Lot's daughters becamePREGNANT by their father." GENESIS 19:33-35 (From the "Good News Bible in Today's English").

(a) YARATILIŞ 19:33-35’ te “33- O gece babalarına şarap içirdiler. Büyük kız gidip babasıyla yattı. Ancak Lut yatıp kalktığının farkında değildi. 34- Ertesi gün büyük kız küçüğüne, “Dün gece babamla yattım” dedi, “Bu gece de ona şarap içirelim. Soyumuzu yaşatmak için sen de onunla yat.” 35- O gece de babalarına şarap içirdiler ve küçük kız babasıyla yattı. Ama Lut yatıp kalktığının farkında değildi. ("Good News Bible in Today's English" İncilinden alınmıştır.).

In the older Versions, like the King James and the Roman Catholic Versions, "SEXUAL INTERCOURSE" is vaguely described as "COLLECTING THE SEED OF OUR FATHER." INCEST BETWEEN MOTHER AND SON:

King James ve Roma Katolik gibi eski versiyonlarında “CİNSEL İLİŞKİ” şöyle tabir edilmiştir “BABAMIZIN TOHUMLARINI TOPLAMA…” Bu evlatların babası ile yaptığı ensest ilişkiye delildir. Ancak bu tamamen bir İFTİRADIR.

(b) "While Jacob (Israel) was living in the land, Reuben (his firstborn, his eldest son)had SEXUAL INTERCOURSE with Bilhah, his father's concubine.(CONCUBINE and WIFE are synonymous terms in the Bible. Look for it in the index under "KETURAH" (the third wife of Abraham).) " GENESIS 35:22.The older Versions of the Bible, use the word, "lay" for SEXUAL INTERCOURSE.

(b) GENESİS 35:22’ de “İsrail o bölgede yaşarken Ruben babasının cariyesi Bilha’yla yattı. İsrail bunu duyunca çok kızdı.” Ruben (ilk doğan ve en büyük oğludur) Bilha ile cinsel ilişkiye girmiştir, Babasının cariyesi (Cariye = Eş = CONCUBINE = WIFE olarak bütün İncillerde geçer. KETURAH bölümünü okuyunuz. Hz.İbrahim’in 3ncü eşidir.)

KAYINPEDER VE GELİNİ ARASINDAKİ ENSEST İLİŞKİ:

(c) "When Judah saw her (Tamar, his daughter-in-law), he thought she was a prostitute, because she had covered her face. "He went over to her at the side of the road and said, "ALL RIGHT, HOW MUCH DO YOU CHARGE?" (He did not know that she was his daughter-in-law)( These words in parenthesis, i.e. within brackets, from "He did not know" to "daughter-in-law" are not in the original Hebrew manuscripts. They are the editors' gloss.) "She said what will you give me?" (To have sex with me). "He answered, I WILL SEND YOU A YOUNG GOAT FROM MY FLOCK. "She said, "All right, if you will give me something to keep as a pledge until you send the goat. ". . . He gave them (the pledges) to her. Then hadINTERCOURSE, and she became pregnant." GENESIS 38:15-I8 (Quoted from the"Good News Bible").

Out of this incestuous relationship between a father-in-law and his daughter-in-law, twins were born, who were destined to become the great-grand-fathers of Jesus Christ. See MATTHEW 1:3 "And Judas begat Phares and Zarah of Thamar . . ."

(c) YARATILIŞ 38:15-18’ de “15 Yahuda onu görünce fahişe sandı. Çünkü yüzü örtülüydü. 
16 Yolun kenarına, ona doğru seğirterek, kendi gelini olduğunu bilmeden, “Hadi gel, seninle yatmak istiyorum” dedi. Tamar, “Seninle yatarsam, bana ne vereceksin?” diye sordu. 17 Yahuda, “Sürümden sana bir oğlak göndereyim” dedi. Tamar, “Oğlağı gönderinceye kadar rehin olarak bana bir şey verebilir misin?” dedi. 18 Yahuda, “Ne vereyim?” diye sordu.
Tamar, “Mührünü, kaytanını ve elindeki değneği” diye yanıtladı. Yahuda bunları verip onunla yattı. Tamar hamile kaldı.”

İşin kötüsü bu pasajdan sonra MATTA 1:3’ de “Yahuda, Tamar’dan doğan Peres’le Zerah’ın babasıydı,  Peres Hesron’un babasıydı,  Hesron Ram’ın babasıydı,” diyerek İsa Mesih’ in soyunun da  bozuk olduğundan bahsedilmiş olmaktadır ve buda tamamen bir İFTİRADIR.

ABİ VE KARDEŞ ARASINDAKİ ENSEST VE TECAVÜZ İLİŞKİSİ:

(d) ". . . he took hold of her (Thamar, his sister, not to be confused with Thamar in "c"above), and said unto her, Come lie with me (have sex with me), my sister. 2 Samuel 13:11

"And she answered him, Nay, my brother (Amnon, one of the sons of David, the man after God's own heart), do not force me . . ." 2 Samuel 13:12

"But he would not listen to her; and since he was stronger than she was, he overpowered her and RAPED her (his sister)." 2 Samuel 13:14

(d) 2 SAMUEL 13:11’ de “Yesin diye yemeği ona yaklaştırınca, Amnon Tamar’ı yakalayarak, “Gel, benimle yat, kızkardeşim” dedi.”

2 SAMUEL 13:12’ de “Ama Tamar, “Hayır, kardeşim, beni zorlama!” dedi, “İsrail’de böyle şey yapılmamalıdır! Bu iğrençliği yapma!”

2 SAMUEL 13:14’ de “Ne var ki, Amnon Tamar’ı dinlemek istemedi. Daha güçlü olduğu için onunla zorla yattı (tecavüz etti).”

OĞUL VE ANNE ARASINDA TOPTAN TECAVÜZ VE ENSEST İLİŞKİSİ

(e) "So they set up a tent for Absalom (another son of King David) on the palace roof, and in the sight of everyone, Absalom went in and had INTERCOURSE with his father's concubines .( "Concubine" is synonymous to the word "wife" in the Bible. Look for this reference in the index under "KETURAH" the third wife of Abraham.)" 2 SAMUEL 16:22

(e) 2 SAMUEL 16:22’ de “Sarayın damında Avşalom (Davut AS’ ın bir diğer oğlu) için bir çadır kurdular. Avşalom bütün İsrailliler’in gözü önünde babasının cariyelerinin yanına girdi.(Girdi derken Cinsel ilişkiden bahsetmektedir)

(f) For other various types of incest see LEVITICUS 18:8-18, 20:11- 14

(f) LEVİLİLER 18:8’ den 18’ e “ 8 Babanın karısıyla cinsel ilişki kurmayacaksın. Babanın namusudur o. 9 Annenden ya da babandan olan, ister seninle aynı evde doğmuş olsun, ister olmasın üvey kız kardeşlerinden biriyle cinsel ilişki kurmayacaksın. 10 Kızının ya da oğlunun kızıyla cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü onların namusu senin namusundur. 11 Babanın evlendiği kadından doğan kızla cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü o babandan olmadır, senin kız kardeşin sayılır.  12 Halanla cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü o babanın yakın akrabasıdır. 13 Teyzenle cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü o annenin yakın akrabasıdır. 14 Amcanın namusuna dokunmayacaksın. Karısına yaklaşmayacaksın, çünkü o senin yengendir. 15 Gelininle cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü oğlunun karısıdır. Onunla ilişki kurmayacaksın.16 Kardeşinin karısıyla cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü o kardeşinin namusudur. 17 Bir kadının hem kendisiyle, hem kızıyla cinsel ilişki kurmayacaksın. Kadının kızının ya da oğlunun kızıyla cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü onlar kadının yakın akrabasıdır. Onlara yaklaşmak alçaklıktır. 18 Karın yaşadığı sürece onun kız kardeşini kuma olarak almayacak ve onunla cinsel ilişki kurmayacaksın.”

LEVİLİLER 20:11’ den 14’ e “11 Babasının karısıyla yatan, babasının namusuna leke sürmüş olur. İkisi de kesinlikle öldürülecektir. Ölümü hak etmişlerdir. 12 Bir adam geliniyle yatarsa, ikisi de kesinlikle öldürülecektir. Rezillik etmişler, ölümü hak etmişlerdir. 13 Bir erkek başka bir erkekle cinsel ilişki kurarsa, ikisi de iğrençlik etmiş olur. Kesinlikle öldürülecekler. Ölümü hak etmişlerdir. 14 Bir adam hem bir kızla, hem de kızın annesiyle evlenirse, alçaklık etmiş olur. Aranızda böyle alçaklıklar olmasın diye üçü de yakılacaktır.”

Dolayısı ile burada yazılanların tamamı İFTİRA’ dır…


17. İSRAİLLİLER: Doyumsuz Hafişeler –

(a) "Thou hast played the WHORE also with the Assyrians, because thou (the Israelites) wast UNSATIABLE; yea, thou hast played the HARLOT with them, and yet couldest NOT BE SATISFIED." EZEKIEL 16:28

(a) HEZEKİEL 16:28’ de “Asurlular’la da fahişelik ettin, çünkü doymamıştın. Evet, onlarla fahişelik ettin, yine doymadın.”  Aslında bunu HEZEKİEL 16:24’ ten başlayarak 16:42’ ye kadar okumak lazım. Burada “24 kendine fuhuş yuvaları kurdun, bütün meydanlarda yüksek tapınma yerleri yaptın. 25 Her yolun başına kendin için yüksek tapınma yerleri kurdun, güzelliğini kirlettin, her geçene kendini teslim ettin, fahişeliklerini artırdın. 26 Şehvet düşkünü komşuların Mısırlılar’la fahişelik ettin. Fahişeliklerini artırmakla beni öfkelendirdin. 27 İşte bu yüzden elimi sana karşı uzattım, yiyecek payını azalttım. Ahlaksız davranışından utanç duyan düşmanların Filist kızları dilediklerini yapsınlar diye seni onlara teslim ettim. 28 Asurlular’la da fahişelik ettin, çünkü doymamıştın. Evet, onlarla fahişelik ettin, yine doymadın. 29 Fahişeliğini ticaret diyarı olan Kildan ülkesine dek artırdın, yine de doymadın.
30 “ ‘Bütün bunları yaparken yüreğin ne kadar yıpranmış’ diyor Egemen RAB, ‘Yüzsüz bir fahişe gibi davrandın! 31 Her yolun başına fuhuş yuvaları kurarken, bütün meydanlarda yüksek tapınma yerleri yaparken, fahişe gibi bile değildin, ücretini küçümsedin.32 “ ‘Kocasının yerine yabancıları yeğleyen, zina eden bir kadındın! 33 Fahişelere ücret ödenir. Oysa sen bütün oynaşlarına armağanlar dağıttın. Fahişelik etmek için her yandan sana gelsinler diye rüşvet verdin. 34 Fahişeliğinde öbür kadınlara benzemiyorsun. Çünkü fahişelik edesin diye kimse senin peşine düşmüyor. Ücret ödeyen sensin, kimse sana ücret ödemiyor. Bu yüzden öbürlerine benzemiyorsun.35 “ ‘Bu nedenle, ey fahişe, RAB’bin sözünü dinle! 
36Egemen RAB şöyle diyor: Yüzsüzlüğün ortaya döküldüğü, oynaşlarınla fahişelik ederken çıplaklığın meydana çıktığı için, bütün iğrenç putların yüzünden, onlara çocuklarının kanını verdiğin için, 37 düşüp kalktığın bütün oynaşlarını –sevdiklerini de nefret ettiklerini de– toplayacağım. Sana karşı onları her yandan toplayacak, çıplaklığını onların önüne sereceğim; bütün çıplaklığını görecekler. 38 Sana zina eden, kan döken kadınlara verilen cezayı vereceğim. Kanını akıtarak seni öfkemin ve kıskançlığımın öcüne terk edeceğim. 39 Seni oynaşlarının eline teslim edeceğim. Fuhuş yuvalarını yıkacak, yüksek tapınma yerlerini bozacaklar. Üzerindeki giysileri soyacak, güzel mücevherlerini alıp seni çırılçıplak bırakacaklar.40 Halkı sana karşı kışkırtacaklar. Seni taşlayacak, kılıçlarıyla delik deşik edecekler. 41 Evlerini ateşe verecek, seni birçok kadının gözü önünde yargılayacaklar. Fahişeliklerine son vereceğim, artık oynaşlarına ücret ödemeyeceksin.42 Böylece sana karşı öfkem yatışacak, kıskançlığım dinecek. Susacak, bir daha öfkelenmeyeceğim.”

WHOREDOMS OF THE 2 SISTERS - AHOLA AND AHOLIBA:

ZİNA ÇOCUĞU 2 KIZKARDEŞLER: OHALA ve OHOLIVA

(b) "And she kept LUSTING in the style of concubines belonging to those whose fleshly member (genitals) is as the fleshly member (genitals) of male asses (donkeys) and whose GENITAL ORGAN is as the GENITAL ORGAN of male horses."EZEKIEL 23:1-49 (New World Translation)

(b) HEZEKİEL 23:1-49’ a (New World Tercümesinde) “RAB bana şöyle seslendi: 
2 “İnsanoğlu, bir anneden doğma iki kadın vardı. 3 Gençliklerinde Mısır’da fahişelik ettiler. Memeleri orada okşandı, erdenliklerini orada yitirdiler. 4 Büyüğünün adı Ohola, küçüğünün Oholiva’ydı. Benim oldular; oğullar, kızlar doğurdular. Ohola Samiriye’dir, Oholiva da Yeruşalim.5-6 “Ohola benimken fahişelik etti. Oynaşları olan Asurlular’a gönül verdi. Hepsi de genç, yakışıklı, lacivertler kuşanmış savaşçılar, valiler, komutanlar, atlı askerlerdi. 
7 Asurlular’ın en seçkin adamlarına fahişe olarak kendini verdi. Gönül verdiği bu kişilerin putlarına bağlanarak kendini kirletti. 8Mısır’da başladığı fahişeliği bırakmadı. Gençken onunla yattılar, erdenliğini bozdular, şehvetlerini onun üzerine boşalttılar.9 “Bu nedenle onu oynaşlarının, gönül verdiği Asurlular’ın eline teslim ettim. 10 Çıplaklığını açtılar, oğullarını, kızlarını aldılar, onu kılıçla öldürdüler. Kendisine verilen cezadan ötürü kadınlar arasında adı kötüye çıktı.11 “Kızkardeşi Oholiva bunu gördü, ama şehveti ve fahişelikleri kızkardeşininkinden daha utanç vericiydi. 12 O da hepsi de genç, yakışıklı Asurlular’a –valilere, komutanlara, iyi donanmış savaşçılara, atlılara– gönül verdi.13 Kendisini ne kadar kirlettiğini gördüm. İkisi de aynı yolu izlediler.14-15 “Oholiva fahişeliklerini giderek artırdı. Duvara oyulmuş insan resimlerini –bellerine kuşak, başlarına geniş sarık bağlamış kırmızı renkli Kildani resimlerini– gördü. Hepsi kökeni Kildan ülkesine dayanan Babil subaylarına benziyordu. 16 Oholiva görür görmez onlara gönül verdi, Kildan ülkesine ulaklar gönderdi.
17 Bunun üzerine Babilliler onunla yatakta sevişmek üzere geldiler, zina ederek onu kirlettiler. Onu öyle kirlettiler ki, sonunda hepsinden tiksinip yüzünü çevirdi. 18 Fahişeliklerini sergileyip çıplaklığını açınca kızkardeşinden tiksinerek yüzümü çevirdiğim gibi, ondan da tiksinerek yüzümü çevirdim. 19 Gençliğinde Mısır’da yaptığı fahişelikleri anımsayarak, fahişeliğini daha da artırdı. 20 Erkeklik organları eşeğinkine, menileri aygırınkine benzeyen oynaşlarına gönül verdi. 21 Öyle ki, Mısır’da gençliğindeki şehvet düşkünlüğünü özledin. Memelerin orada okşanmış, erdenliğini orada yitirmiştin.22 “Bundan ötürü, ey Oholiva, Egemen RAB şöyle diyor: Tiksindiğin oynaşlarını sana karşı kışkırtacağım. Onları her yandan sana karşı ayaklandıracağım. 23 Babilliler’i, bütün Kildaniler’i, Pekotlular’ı, Şoalılar’ı, Koalılar’ı, onlarla birlikte bütün Asurlular’ı, yakışıklı gençleri –valileri, komutanları, subayları, ünlü adamları, atlıları– sana karşı ayaklandıracağım. 24 Silahlarla, savaş ve yük arabalarıyla, çok uluslu bir orduyla sana saldıracaklar. Seni her yandan büyük, küçük kalkanlarla, miğferlerle saracaklar. Cezalandırmaları için seni onların eline teslim edeceğim. Seni kendi kurallarına göre yargılayacaklar.25 Öfkemi sana yönelteceğim, onların sana kızgınlıkla davranmalarını sağlayacağım. Burnunu, kulaklarını kesecekler. Sağ kalanları kılıçla öldürecekler. Oğullarını, kızlarını alacaklar, sağ kalanları ateş yakıp yok edecek. 26 Üzerindeki giysiyi soyacak, güzel mücevherlerini alacaklar. 27 Mısır’da yaptığın ahlaksızlıklara, fahişeliklere son vereceğim. Böyle şeylere özlem duymayacak, bir daha Mısır’ı anımsamayacaksın.28 “Egemen RAB şöyle diyor: Seni nefret ettiğin, tiksindiğin adamların eline teslim edeceğim. 29-30 Sana düşman gibi davranacak, emeğinin bütün ürününü alacaklar. Seni çırılçıplak bırakacaklar. Böylece utanç verici fahişeliklerin açığa çıkacak. Bütün bunlar şehvet düşkünlüğünden, fahişeliğin yüzünden başına geldi. Çünkü uluslarla fahişelik ettin, onların putlarıyla kendini kirlettin. 31 Kızkardeşinin yolunu izledin. Bu nedenle, sana onun kâsesinden içireceğim. 32 “Egemen RAB şöyle diyor: Kızkardeşinin kâsesinden içeceksin, O derin ve geniştir; Sana gülecek, seninle alay edecekler, Dopdolu bir kâse. 33 Sarhoş olacak, umutsuzluğa boğulacaksın, Kızkardeşin Samiriye’nin kâsesi
Yıkım, perişanlık kâsesidir. 
34 Ondan içecek, tüketeceksin; Parçalarını kemirecek Ve göğsünü paralayacaksın. Bunu ben söylüyorum diyor Egemen RAB. 35 “Bundan ötürü Egemen RAB şöyle diyor: Madem beni unuttun, bana sırt çevirdin, sen de ahlaksızlığının, fahişeliğinin cezasını yükleneceksin.” 36 RAB bana seslendi: “İnsanoğlu, Ohola’yla Oholiva’yı yargılayacak mısın? Öyleyse onlara iğrenç uygulamalarını bildir. 37 Çünkü fahişelik ettiler, kan döktüler. Putlarıyla fahişelik ettiler; bana doğurdukları çocukları yiyecek olarak putlarına sundular. 38-39 Bununla kalmayarak, şunları da yaptılar: Çocuklarını putlara sundukları gün tapınağımı kirlettiler, Şabat günlerimi hiçe saydılar. Aynı gün tapınağıma girip onu kirlettiler. İşte tapınağımda bunları yaptılar. 40 “Siz iki kızkardeş uzaklarda yaşayan adamların gelmesi için ulaklar gönderdiniz. Adamlar gelince, onlar için yıkanıp gözlerinize sürme çektiniz, mücevherlerinizi taktınız. 41 Şık bir divanın üzerine oturdunuz, önüne bir sofra kurup üzerine buhurumu, zeytinyağımı koydunuz. 42 “Kaygısız kalabalığın sesi yankılandı çevresinde. Düzeysiz bir yığın kalabalıkla birlikte çölden Sabalılar getirildi. İki kızkardeşin koluna bilezikler taktılar, başlarına güzel bir taç koydular. 43 Fahişelikten yıpranmış kadın için, ‘Bırakın, fahişe olarak kullansınlar onu. Çünkü öyledir’ dedim. 44 Onunla yattılar. Fahişeye gider gibi, bu iki ahlaksız kadının –Ohola’yla Oholiva’nın– yanına gittiler. 45 Ama doğru adamlar zina eden, kan döken kadınlara verilen cezayla onları cezalandıracaklar. Çünkü bu iki kadın fahişelik ettiler, elleri kanlıdır. 46 “Egemen RAB şöyle diyor: Onları dehşete düşürecek, mallarını yağmalayacak bir kalabalık salacağım üzerlerine. 47 Onları taşa tutacak, kılıçlarıyla parçalayacaklar; oğullarını, kızlarını öldürecek, evlerini ateşe verecekler. 48 “Ülkede ahlaksızlığa son vereceğim. Öyle ki, bütün kadınlar için bir uyarı olsun bu, sizin yaptığınız ahlaksızlığı yapmasınlar. 49 Yaptığınız fahişeliklerin karşılığını ödeyecek, putlara tapınarak işlediğiniz günahların cezasını çekeceksiniz. Böylece benim Egemen RAB olduğumu anlayacaksınız.”

(c) ". . . for the spirit of WHOREDOMS hath cause them (the Jews) to err, and they have gone a WHORRING from under their God." HOSEA 4:12, 6:10, and 9:1

(c) HOŞEA 4:12, 6:10 ve 9:1’ de “Halkım tahta puta danışıyor, Değneğinden yanıt alıyor. Çünkü zina ruhu onları saptırdı, Kendi Tanrıları’ndan ayrılarak zina ettiler” “İsrail halkında korkunç bir şey gördüm. Efrayim zinaya kapılmış,
Kirlenmiş İsrail.” Ey İsrail, öteki halklar gibi sevinme, coşma! Çünkü kendi Tanrın’a vefasızlık ederek zina ettin,  Harman yerlerinin tümünde zina kazancına gönül verdin.”

18. YEREMYA: Doğumdan önce peygamber olan

(a) "Before I formed thee in the belly (of your mother) I knew thee; and before thou camest forth out of the womb I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations." JEREMIAH 1:5

(a) YEREMYA 1:5’ te ““Ana rahminde sana biçim vermeden önce tanıdım seni. Doğmadan önce seni ayırdım, Uluslara peygamber atadım.”

JEREMIAH DECEIVED BY GOD (?):

YEREMYA TANRI TARAFINDAN KANDIRILIYOR???

(b) "O Lord, thou hast DECEIVED me, and I was DECEIVED: thou art stronger than I, and hast PREVAILED: I am in derision daily, everyone mocketh me."JEREMIAH 20:7

(b) YEREMYA 20:7’ de “Beni kandırdın, ya RAB, Ben de kandım. Bana üstün geldin, beni yendin. Bütün gün alay konusu oluyorum, Herkes benimle eğleniyor. 

19. HZ.ISA (AS): O’ nun Kuran-ı Kerim ve İncildeki ilk mucizesi

To turn water into wine at the marraige feast at Cana JOHN 2:9

YOHANNA 2:9:11’ de “9-10 Şölen başkanı, şaraba dönüşmüş suyu tattı. Bunun nereden geldiğini bilmiyordu, oysa suyu küpten alan hizmetkârlar biliyorlardı. Şölen başkanı güveyi çağırıp, “Herkes önce iyi şarabı, çok içildikten sonra da kötüsünü sunar” dedi, “Ama sen iyi şarabı şimdiye dek saklamışsın.”11 İsa bu ilk doğaüstü belirtisini Celile’nin Kana Köyü’nde gerçekleştirdi ve yüceliğini gösterdi. Öğrencileri de O’na iman ettiler.

In the Holy Qur'an his first Miracle was to defend his mother, as an infant, against the false accusations of his enemies. SURAH MARIAM 19:30-33 ([Jesus] said, "Indeed, I am the servant of Allah. He has given me the Scripture and made me a prophet. And He has made me blessed wherever I am and has enjoined upon me prayer and zakah as long as I remain alive. And [made me] dutiful to my mother, and He has not made me a wretched tyrant. And peace is on me the day I was born and the day I will die and the day I am raised alive.")

Kuran-ı Kerimde ilk mucizesi bebekken ve henüz doğmuşken konuşarak annesini iftiralara savunmasıdır. Meryem Suresi 19:30’ dan 33’ e “Bebek şöyle konuştu: "Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Bana kitabı (İncil'i) verdi ve beni bir peygamber yaptı." ﴾30﴿ "Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekâtı emretti." ﴾31﴿ "Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı." ﴾32﴿ "Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selâm (esenlik verilmiştir)." ﴾33﴿”

KENDİ HALIKDAKİ BÜYÜKLERE KARŞI KÜFÜRLERİ (SÖVGÜLERİ)

(a) "Ye hypocrites . . ." MATTHEW 23:13 "Ye wicked and adulterous generation . . ." MATTHEW 16:4 "Ye whited sepulchres . . ." MATTHEW 23:27 "Ye generation of vipers . . ." MATTHEW 23:33

(a) MATTA 23:13’ te “…ikiyüzlüler (minafıklar)” MATTA 16:4’ te “…kötü ve zina yapan…” MATTA 23:27’ de “…Yılanlar, Engerek soylular…”

(b) He calls his mother "WOMAN" JOHN 2:4, the same manner in which he addresses a prostitute, ". . . WOMAN where are those thine accusers?" JOHN 8:10

(b) YUHANNA 2:4’ te “(Türkçe çevirilerde “Anne” diyor, ancak İngilizceleri yukarıdaki gibi “KADIN” diyor) burada YUHANNA 8:10’ daki zina eden “KADIN” ile aynı mantelitede yazdığıdır.

"THE PRINCE OF PEACE," boasts that he had not come to bring peace on earth but fire and division!

“BARIŞ PRENSİ” Dünyaya barış ve huzurdan çok yangın ve bölünme getirdi.

"I came to set the earth on fire, and how I wish that it were ALREADY KINDLED. "Do you supposed that I came to bring peace to the world? No, not peace BUT DIVISION." LUKE 12:49 and 51 (JESUS) NOT GOD! Jesus would not allow anyone even to call him "good", let alone call him god, even with a small "g" Small "g": See in the index for "GOD" with a small "g"…

LUKA 12:49’ dan 51’ e “ 49 “Ben dünyaya ateş yağdırmaya geldim. Keşke bu ateş daha şimdiden alevlenmiş olsaydı! 50 Katlanmam gereken bir vaftiz var. Bu vaftiz gerçekleşinceye dek nasıl da sıkıntı çekiyorum! 51 Yeryüzüne barış getirmeye mi geldiğimi sanıyorsunuz? Size hayır diyorum, ayrılık getirmeye geldim.” Hz.İsa kimseyi onu “good” yani iyi diye bile çağırmasını istemezken… 11. TANRI yani “GOD” küçük g harfi ile yazılırsa: bölümüne bakınız.

"One came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do, that I may have eternal life? "And Jesus said unto him, WHY CALLEST THOU ME GOOD? there is NONE GOOD BUT ONE, THAT IS GOD ..." MATTHEW 19:16-I7

MATTA 19:16-17’ de “16 Adamın biri İsa’ya gelip, “Öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl bir iyilik yapmalıyım?” diye sordu.17  İsa, “Bana neden iyilik hakkında soru soruyorsun?” dedi. “İyi olan yalnız biri var. Yaşama kavuşmak istiyorsan, O’nun (Tanrı’nın) buyruklarını yerine getir.”


(HZ.ISA A.S.’ ın) GÜÇ KENDİ GÜCÜ DEĞİL:

(a) "And Jesus came and spoke unto them, saying, All power is GIVEN unto me in heaven and in earth." MATTHEW 28:18

(a) MATTA 28.18’ de “İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: “Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi.”

(b) I can of mine own self DO NOTHING: as I hear, I judge . . ." JOHN 5:30

(b) YUHANNA 5:30’ da ““Ben kendiliğimden hiçbir şey yapamam. İşittiğim gibi yargılarım ve benim yargım adildir. Çünkü amacım kendi istediğimi değil, beni gönderenin istediğini yapmaktır.”

(c) ". . . I by the FINGER OF GOD cast out devils . . ." LUKE 11:20

(c) LUKA 11:20’ da “Ama ben cinleri Tanrı’nın eliyle kovuyorsam, Tanrı’nın Egemenliği üzerinize gelmiş demektir.”

(d) "And Jesus lifted up his eyes (towards heaven), and said, Father, I thank thee that THOU HAST HEARD ME. "And I know that THOU HEAREST ME ALWAYS: but because of the people which stand by l said (my supplication aloud),that THEY MAY BELIEVE that thou hast sent me. "And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth.
"And he that was dead came forth . . ." JOHN 11:41-43

Who then gave life back to Lazarus? The answer is "GOD!" For God heard the prayer of Jesus, as "always!"

(d) YUHANNA 11:41’ den 43’ e “41 Bunun üzerine taşı çektiler. İsa gözlerini gökyüzüne kaldırarak şöyle dedi: “Baba(Tanrım), beni işittiğin için sana şükrediyorum. 42 Beni her zaman işittiğini biliyordum. Ama bunu, çevrede duran halk için, beni senin gönderdiğine iman etsinler diye söyledim.” 43 Bunları söyledikten sonra yüksek sesle, “Lazar, dışarı çık!” diye bağırdı.”

Kim Lazar’ ın hayatını geri verdi? Cevap “TANRI”’dır. “Herzaman” Hz.İsa’ nın dualarını duyar.

ŞİMDİ PETER’ IN ANLATTIKLARINI DİNLEYELİM:

(e) "Ye men of Israel (O Jews!) hear these words; Jesus of Nazareth, A MAN approved of God (meaning a prophet) among you by miracles and wonders and signs, which GOD DID BY HIM in the midst of you, as ye yourselves also know."ACTS 2:22

(e) ELÇİLERİN İŞLERİ 2:22’de “Ey İsrailliler (Yahudiler), şu sözleri dinleyin: Bildiğiniz gibi Nasıralı İsa, Tanrı’nın, kendisi aracılığıyla (Peygamber olarak demek istiyor) aranızda yaptığı mucizeler, harikalar ve belirtilerle kimliği kanıtlanmış bir kişidir.” Yani TANRI değildir…

LUKA İSA (AS)’NIN YUSUF (AS)’ UN OĞLU OLDUĞU DÜŞÜNCESİNİ TANRI’ DAN MI ESİNLENMİŞTİR?

"And Jesus himself began to be ABOUT ("about" the Holy Ghost did not know for sure) thirty years of age, being (AS WAS SUPPOSED) the son of Joseph . . ."LUKE 3:23

LUKA 3:23’ te “İsa görevine başladığı zaman otuz yaşlarındaydı. Yusuf’un oğlu olduğu sanılıyordu…”

İngilizcesinde yer alan (as was supposed) Yunan el metinlerinde yoktur. Bu sözler çevirmen ile alakalı bir durumdur. Dünyanın farklı yerel dillerinde, Arap, Afrikan, Zulu vb. dillerinde
The words "(as was supposed)" appearing in brackets are not in the original Greek manuscript of Luke! These words are a gloss of the translators. In the different vernacular languages of the world, like Arabic, Afrikaans, Zulu, etc. “gerektiği gibi” sözler çevirilerde konur ancak parantez kaldırılır. Böylece parentezsiz okununca da Luka’ nın kendi sözleriymiş gibi algılanır ve tabiî ki Luka’ ya o sözler Tanrı tarafından gönderilmiş gibi düşünülür. Böylelikle Hristiyan dünyasının kelimeler ile nasıl dönüştürdüklerini görmüş oluyoruz.

HZ. ISA (AS)’IN KENDİNİ FAZLASIYLA DÜŞÜNMESİ

"There came a woman with a box of very precious ointment, and poured it on his(Jesus' pbuh) head…

"But when his DISCIPLES saw it, they had INDIGNATION, SAYING, toWHAT PURPOSE IS THIS WASTE?" "For this ointment might have been sold for much, and given to the poor."

"When Jesus understood it, he said unto them, Why trouble ye the woman? for she hath wrought a good work upon me." "For ye have the POOR ALWAYS WITH YOU; but me ye have not always." MATTHEW 26:6-11

MATTA 26:6’ den 11’ e “ 6-7 İsa Beytanya’da cüzamlı Simun’un evindeyken, yanına bir kadın geldi. Kadın kaymaktaşından bir kap içinde çok değerli, güzel kokulu yağ getirmişti. İsa sofrada otururken, kadın yağı O’nun başına döktü. 8 Öğrenciler bunu görünce kızdılar. “Nedir bu savurganlık?” dediler. 9 “Bu yağ pahalıya satılabilir, parası yoksullara verilebilirdi.” 10 Söylenenleri farkeden İsa, öğrencilerine, “Kadını neden üzüyorsunuz?” dedi. “Benim için güzel bir şey yaptı.11 Yoksullar her zaman aranızdadır, ama ben her zaman aranızda olmayacağım.”

20. HZ.İSA (AS) BİR “TANRI”? GÜÇSÜZ!!!

(a) I can of mine own self DO NOTHING . . ." JOHN 5:30

(a) YUHANNA 5:30’ da “Ben kendiliğimden hiçbir şey yapamam.”

AHİRET İLE İLGİLİ O’ NUN HİÇBİR BİLGİSİ YOK!!!

(b) "But of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, NEITHER THE SON, but the Father." MARK 13:32

(b) MARKOS 13:32’ de ““O günü ve o saati, ne gökteki melekler, ne de Oğul bilir; Baba’dan başka kimse bilmez.”

O MEVSİMLERİ BİLMEYECEK KADAR CAHİLDİ:

(c) "And seeing a fig tree afar of having leaves, he came if happily he might find any thing there on: and when he came to it, he found nothing but leaves, FOR THE TIME OF FIGS WAS NOT YET." MARK 11:13

(c) MARKOS 11:13’ te “Uzakta, yapraklanmış bir incir ağacı görünce belki incir bulurum diye yaklaştı. Ağacın yanına vardığında yapraktan başka bir şey bulamadı. Çünkü incir mevsimi değildi.” 

HZ.İSA (AS) SUSAMIŞ BİR TANRI?

(d) ". . . (Jesus) saith, I THIRST." JOHN 19:28

(d) YUHANNA 19:28’ de “…“Susadım!” dedi”

HZ.İsa (AS) AĞLAYAN BİR TANRI?

(e) "Jesus WEPT." JOHN 11:35

(e) YUHANNA 11:35’ te “İsa ağladı”

Not: Bu İncil’ deki en kısa cümledir.

ŞEYTAN TARAFINDAN AYARTILAN, DENENEN BİR TANRI? AKLINIZ ALIYOR MU?

(f) "Where he (Jesus) stayed forty days, being tempted by Satan." MARK 1:13

(f) MARKOS 1:13’ te “İsa çölde kaldığı kırk gün boyunca Şeytan tarafından denendi…”

21. HZ.İSA BİR IRKÇI!??? (Sadece Yahudiler için…)

(a) "These twelve Jesus sent forth, and commanded them saying, GO NOT into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans ENTER YE NOT. "But go ye rather unto the lost sheep of THE HOUSE OF ISRAEL (to the Jews only)." MATTHEW 10:5-6

(a) MATTA 10:5 ve 6’ da “5 İsa Onikiler’i şu buyrukla halkın arasına gönderdi: “Öteki ulusların arasına girmeyin. Samiriyeliler’in kentlerine de uğramayın. 6 Bunun yerine, İsrail halkının yitik koyunlarına gidin.”


(b) "But he (Jesus) answered and said I am NOT SENT but unto the lost sheep of the HOUSE OF ISRAEL (the Jews only). "Then came she (the Canaanite woman) and worshipped (See the word "WORSHIP" in the Index.)him, saying Lord, help me (to cure my daughter). "But he answered and said, it is not meet to take the children's
bread and CAST IT TO DOGS (the non-Jews)." MATTHEW 15:24-26

(b) MATTA 15:24’ den 26’ ya “24 İsa, “Ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim” diye yanıtladı.25 Kadın ise yaklaşıp, “Ya Rab, bana yardım et (Kızımı tedavi et)!” diyerek O’nun önünde yere kapandı.(ibadet, tapma anlamında) 26 İsa ona, “Çocukların ekmeğini alıp köpeklere (Yahudi olmayanlara) atmak doğru değildir” dedi.”

22. HZ.İSA (AS) İKİNCİ KEZ GELİYOR

"But when they persecute you in this city, flee ye unto another, for VERILY I say unto you, Ye shall NOT HAVE GONE over the cities of Israel, till the SON OF MAN (as referring to himself) BE COME." MATTHEW 10:23

MATTA 10:23’te “Bir kentte size zulmettikleri zaman ötekine kaçın. Size doğrusunu söyleyeyim, İnsanoğlu(Burada kendisinden bahsediyor) gelinceye dek İsrail’in bütün kentlerini dolaşmış olmayacaksınız.”

HZ.İSA DENEYİMSİZCE ALDATMAYI BENZETMELERLE KONUŞTU

". . . all these things are done in parables. That seeing they may see, and NOTperceive; and hearing they may hear, and NOT understand; LEST at any time they should be converted,
and their sins should be forgiven." MARK 4:11-12

MARKOS 4:11-12’ de “11 O da onlara şöyle dedi: “Tanrı’nın Egemenliği’nin sırrı sizlere açıklandı, ama dışarıda olanlara her şey benzetmelerle anlatılır. 12 Öyle ki, ‘Bakıp bakıp görmesinler, Duyup duyup anlamasınlar da,  Dönüp bağışlanmasınlar.’ ”

HZ.İSA’ NIN İNANCININ TEMELİ NEFRET Mİ?

 "If any man come to me, and HATE NOT his father, and mother, and wife, and children… HE CANNOT be my disciple." LUKE 14:26

LUKA  14:26’ da ““Biri bana gelip de babasını, annesini, karısını, çocuklarını, kardeşlerini, hatta kendi canını bile gözden çıkarmazsa, öğrencim olamaz.”

PETRUS HZ.İSA İLE ÇELİŞEN AÇIKLAMASI “SADECE YOL”:

"Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the father, but by me." JOHN 14:6

YUHANNA 14:6’ da “İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im” dedi. “Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.”

ÇELİŞKİLİ PASAJLAR:

"Then Peter opened his mouth . . . But IN EVERY NATION he that feareth him(God), and worketh righteousness, IS ACCEPTED with him (God)." ACTS 10:34-35

ELÇİLERİN İŞLERİ 10:34-35’ te “O zaman Petrus söz alıp şöyle dedi: “Tanrı’nın insanlar arasında ayrım yapmadığını, ama kendisinden korkan ve doğru olanı yapan kişiyi, ulusuna bakmaksızın kabul ettiğini gerçekten anlıyorum.”

23. YAHUDİLER: İSYANKAR İNSANLAR

"Ye have been rebellious against the Lord from the day that I knew you." DEUTERONOMY 9:24

YASANIN TEKRARI 9:24’te “Sizi tanıdığım günden bu yana RAB’be sürekli karşı geldiniz(asi oldunuz)”

"For I know thy rebellion, and thy stiff neck: behold, while I am yet alive with you this day, ye have been rebellious against the Lord; and how much more after my death? DEUTERONOMY 31:27

YASANIN TEKRARI 31:27’ de “Çünkü sizin başkaldıran, dikbaşlı kişiler olduğunuzu biliyorum. Bugün ben sağken, aranızdayken bile RAB’be karşı geliyorsunuz; ölümümden sonra daha ne kadar çok başkaldıracaksınız.”

"And the Lord shall bring you (the Jews) into Egypt again with ships, by the way whereof I spake unto you (Jews), Thou shalt see it no more again: and there ye shall be sold unto your
enemies for bondman and bondwomen, and NO MAN shall buy you."DEUTERONOMY 28:68

YASANIN TEKRARI 28:68’ te “Bir daha görmeyeceksiniz dediğim yoldan RAB sizi gemilerle Mısır’a geri gönderecek. Orada erkek ve kadın köle olarak kendinizi düşmanlarınıza satmaya kalkışacaksınız; ama satın alan olmayacak.”

"… now will he (the Lord) remember their (the Jews') iniquity, and visit their (the Jews') sins: they shall RETURN to Egypt (for a second bondage)." HOSEA 8:13

HOŞEA 8:13’ de “Yasamdaki pek çok şeyi onlar için yazdım, Ne var ki garipsediler bunları.”

"Therefore said I (Jesus) unto you (Jews), The kingdom of God shall be taken from you, and given to a nation bringing forth the fruits thereof." MATTHEW 21:43

MATTA 21:43’ te “Bu nedenle size şunu söyleyeyim, Tanrı’nın Egemenliği sizden alınacak ve bunun ürünlerini yetiştiren bir ulusa verilecek.”

24. KETURAH : HZ.İBRAHİM’İN ÜÇÜNCÜ KARISI

"Then again Abraham took a WIFE, and her name was Keturah." GENESIS 25:1

YARATILIŞ 25:1’ de “İbrahim bir kadınla daha evlendi. Kadının adı Ketura’ydı.”

1 TARİHLER 1:32’ de ise “İbrahim’in cariyesi Ketura’nın oğulları: Zimran, Yokşan, Medan, Midyan, Yişbak, Şuah.” Söylemiyle ekstradan çelişkili pasajlar meydana getirmiştir.

25. KATLİAM: YAHUDİLERİN ELİYLE

 (a) "Now therefore KILL every male among the little ones, and KILL every woman (female) that hath known man by lying (having sex) with him. "But keepALIVE for yourselves all the GIRLS and all the women who are VIRGINS."NUMBERS 31:17-18

(a) ÇÖLDE SAYIM 31:17-18’ de “17 Şimdi bütün erkek çocukları ve erkekle yatmış kadınları öldürün. 18 Yalnız erkekle yatmamış genç kızları kendiniz için sağ bırakın.”


Ayrıca aynı babıb 35nci kısmında “erkekle yatmamış 32 000 kız.“ ve 40ncı kısmında da “16 000 kişi, bunlardan RAB’be vergi olarak 32 kişi verildi.”

(b) "But of the cities of these people, which the Lord thy God doth give thee for an inheritance, thou (O Jews) shalt save alive NOTHING that BREATHETH."DEUTERONOMY 20:16

(b) YASANIN TEKRARI 20:16’ da “Ancak Tanrınız RAB’bin miras olarak size vereceği bu halkların kentlerinde soluk alan hiçbir canlıyı yaşatmayacaksınız.”

(c) "And they (the Jews) UTTERLY DESTROYED all that was in the city, both man and woman, young and old, ox and sheep, and ASS, with the edge of the sword." JOSHUA 6:21 (Even donkeys were not spared!)

(c) YEŞU 6:21’ de “Kadın erkek, genç yaşlı, küçük ve büyük baş hayvanlardan eşeklere dek, kentte ne kadar canlı varsa, hepsini kılıçtan geçirip yok ettiler.(Gizli Özne = Yahudiler)”

(d) "He (Joshua) let NONE remain alive." JOSHUA 10:28

(d) YEŞU 10:28’ de “Yeşu aynı gün Makkeda’yı aldı, kralını ve halkını kılıçtan geçirdi. Kentte tek canlı bırakmadı, hepsini öldürdü. Makkeda Kralı’na da Eriha Kralı’na yaptığının aynısını yaptı.”

26. MELKİSEDEK: Bu kahinde Hz.İza’ nın niteliklerine sahip!???

"Without father, without mother, without descent, having neither beginning of days nor end of life . . ." HEBREWS 7:3 (These attributes only befit God!)

İBRANİLER 7:3’ te “Babasız, annesizdir; soyağacı yoktur. Ne günlerinin başlangıcı, ne yaşamının sonu vardır. Tanrı’nın Oğlu gibi sonsuza dek kâhin kalacaktır.” (Bu nitelikler sadece Allah (CC) de vardır.

27. MESİH: “CHRIST Çevirisi”

Mesih İbranice’ de çok yaygın bir isimdir. Grekçe’ de “Christos” olarak çevrilmiştir, Translated into Greek it became "Christos", düz İngilizcede Mesh etmek demektir! Bütün İngilizce çevrilmiş  İncillerde “mesh etmek” kullanılmıştır. Aşağıda birkaç örnek göreceğiz:

 (a) I am the God of Beth-el where thou ANOINTEDEST (messiah) the PILLAR . . ." (Christ Pillar!) GENESIS 31:13

(a) YARATILIŞ 31:13’ te “Ben Beytel’in Tanrısı’yım. Hani orada bana anıt dikip meshetmiş, adak adamıştın. Kalk, bu ülkeden git, doğduğun ülkeye dön.”

(b) "And Moses took the ANOINTING (messiah) OIL, and ANOINTED (messiah) the TABERNACLE . . ." (Christ Oil! and Christ Tabernacle!) LEVITICUS 8:10

(b) LEVİLİLER 8:10’ da “Sonra mesh yağını aldı, Tanrı’nın Konutu’nu ve içindeki her şeyi meshederek kutsal kıldı.”

(c) ". . . he (the Lord) shall give strength unto his king, and exalt the HORN of his ANOINTED (messiah) . . ." (Christ Horn!) 1 SAMUEL 2:10

(c) 1 SAMUEL 2:10’ da “RAB’be karşı gelenler paramparça olacak, RAB onlara karşı gökleri gürletecek,  Bütün dünyayı yargılayacak, Kralını güçle donatacak, Meshettiği kralın gücünü yükseltecek.”

(d) "Thou art the ANOINTED (messiah) CHERUB . . ." (Christ Cherub!) EZEKIEL 28:14

(d) HEZEKİEL 28:14’ te “Meshedilmiş, koruyucu bir Keruv olarak …”

(e) "Thus saith the Lord to his ANOINTED (messiah) CYRUS . . ." (Christ Cyrus!) ISAIAH 45:1 (God addresses even a pagan king as His Messiah!)

(e) YEŞEYA 45:1’ de “RAB meshettiği kişiye, Sağ elinden tuttuğu Koreş’e sesleniyor…” MESIH KOREŞ??? (TANRI bir pagan kralını Mesih olduğunu söylüyor???)

28. HZ.MUHAMMED (SAV): INCİL’ E GÖRE DOĞRU PEYGAMBER

(a) ". . . Every spirit (meaning every prophet) that confesseth that Jesus Christ is come in flesh is of God." 1 JOHN 4:2 Compare with Holy Qur'an 3:45 and many other Qur'anic references where Jesus (pbuh) is referred to as the CHRIST.

(a) 1 YUHANNA 4:2’ de “İsa Mesih’in beden alıp geldiğini kabul eden her ruh Tanrı’dandır. Tanrı’nın Ruhu’nu bununla tanıyacaksınız.”  Bunu Kuran-ı Kerim’deki 3:45 ile karşılaştıralım. Ali İmran 3:45 “Hani melekler şöyle demişti: “Ey Meryem! Allah, seni kendi tarafından bir kelime ile müjdeliyor ki, adı Meryem oğlu İsa Mesih’tir. Dünyada da, ahirette de itibarlı ve Allah’a çok yakın olanlardandır.”

HZ.MUHAMMED (SAV) İNCİLDE İSİM OLARAK BAHSEDİLİYOR:

(b) "His mouth is most sweet: yea, he is (Muhummed-im) altogether lovely, this is my beloved, and this is my friend, O daughters of Jerusalem." SONG OF SOLOMON 5:16

(b) EZGİLERİN EZGİSİ 5:16’ da “Onun ağzı çok tatlı, O tepeden tırnağa çok güzel (Muhammed’in İngizlice çevirisinden alınmıştır)...)

Orijinal İbrani metinlerinde “MUHUMMEDIM” kelimesi “tepeden tırnağa çok güzel” olarak çevrilmiş olup, aslında MUHUMMED ile IM kelimesinin eklenmesinden oluşmuştur, İbranicede IM Çoğul saygınlık ekidir. ELLOH-IM = ALLAH  buna bir örnektir. ALLAH CC’ nün Kuran-ı Kerimdeki “BİZ” mahlasıyla bizlere seslenişi gibidir. Çünkü İbranice ve Arapça aynı dil grubundandır ve batı dilleri kendi dil mantığı ile çeviri yapınca böyle uydurma çeviriler meydana çıkmaktadır.

HZ.MUHAMMED’ DE (SAV) TIPKI HZ.İSA (AS) GİBİ RAHATLATICIDIR:

(c) "And I will pray the father, and he shall give you ANOTHER Comforter, that he may abide with you for ever." JOHN 14:16 Jesus (pbuh) was the first Comforter, and ANOTHER would have to be one like him, of the same kind as Jesus, a man and not a Ghost.

(c) YUHANNA 14:16’ da “Ben de Baba’dan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhu’nu verecek…” Hz.İsa (AS)  ilk , Hz.Muhammed (SAV) tıpkı onun gibi olacak biri…

29. MASTÜRBASYON: “Mastürbasyon ya da eski dilde İstimna bil-yed veya onanizm, cinsel organın genelde orgazm oluncaya kadar uyarılmasıdır." 

"And Judah said to Er's (deceased) brother Onan. Go and sleep (have sex) with your brother's widow . . . "But Onan knew that the children would not belong to him (i.e. would not carry his name), so when he had INTERCOURSE with his brother's widow (Tamar), he let the semen (the older Versions call it "seed") spill on the ground, so that there would be no children (no name) for his brother." GENESIS 38:8-9

YARATILIŞ 38:8 ve 9’ da “Yahuda Onan’a, “Kardeşinin karısıyla yat (seks yap)” dedi, “Kayınbiraderlik görevini yap. Kardeşinin soyunu sürdür.” Ama Onan doğacak çocukların kendisine ait olmayacağını biliyordu. Bu yüzden ne zaman kardeşinin karısıyla (TAMAR) yatsa, kardeşine soy yetiştirmemek için menisini yere boşaltıyordu.

30. PAUL: Kurnaz ve Aldatıcı (Hilekar)

"But be it so, I did not burden you: nevertheless, being crafty, I CAUGHT YOU WITH GUILE."( GUILE: means ruse, sharp practice, treachery, trickery and wiliness.) 2 CORINTHIANS 12:16

2 KORİNTLİLER 12:16’ da “Öyle olsun, ben size yük olmadım. Ama kurnaz biri olduğumdan sizi hileyle elde etmişim!” Kurnaz buarda “hile, keskin uygulama, ihanet, hilekar anlamlarındadır.

31. DOMUZ: 41 numaralı maddeye bakınız.

32. ÇOK EŞLİLİK: Süleyman’ ın binlerce eşi ve cariyesi:

(a) "And he (Solomon) had seven hundred wives, and three hundred concubines: and his wives turned away his heart (towards other gods)." 1 KINGS 11:3

(a) 1 KRALLAR 11:3’ te “Süleyman’ın kral kızlarından yedi yüz karısı ve üç yüz cariyesi vardı. Karıları onu yolundan saptırdılar.”

(b) Abraham the friend of God had more than one wife; and so had Israel (Jacob) and David the king. There is not a single word of reproach in the "Book of God", the Holy Bible, against polygamous marriages.

(b) Allah’ın dostu Hz.İbrahim birden fazla hanımı vardı, ve Yakup ve Davut adında kralları vardı. Allah’ ın kitabında, Kutsal incilin içerisinde çok eşliliğe karşı hiçbir kelime yoktur.

33. KEHANETLER: BOŞ TEHDİTLER

(a) "But of the tree of the knowledge of good and evil thou (O Adam) shalt not eat of it: for: IN THE DAY that thou eatest thereof thou shalt SURELY DIE."GENE5IS 2:17

(a) YARATILIŞ 2:17’ de “(Ey Adem) Ama iyiyle kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün.”

ÇELİŞKİLİ PASAJLAR:

(b) And all the days that Adam lived were NINE HUNDRED AND THIRTY YEARS: and he died." GENESIS 5:5

(b) YARATILIŞ 5:5’ te “Adem toplam 930 yıl yaşadıktan sonra öldü.

(c) "And the serpent (the devil) said unto the woman, Ye shall NOT SURELY DIE." GENESIS 3:4

(c) YARATILIŞ 3:4’ te “Yılan, “Kesinlikle ölmezsiniz” dedi,

34. PEYGAMBER (AMA ÇIPLAK): Eğer rahipleri böyle ise, cemaatleri nasıldır?

(a) "And he (Noah) drank of the wine, and was drunken; and he lay NAKEDwithin his tent." GENESIS 9:21

(a) YARATILIŞ 9:21’ de “Şarap içip sarhoş oldu, çadırının içinde çırılçıplak uzandı

(b) "And he (Saul) stripped off his clothes also, and prophesied before Samuel in like manner, and lay down NAKED all that day and all that night, Wherefore they say, Is Saul also among the prophets?" 1 SAMUEL 19:24

(b) 1 SAMUEL 19:24’ te “Giysilerini de çıkarıp Samuel’in önünde oynayıp coştu. Bütün gün ve gece çıplak yattı. Halkın, “Saul da mı peygamber oldu?” demesi bundandır.

(c) "How glorious was the king of Israel (David) to day, who UNCOVERED(became naked) himself to day in the eyes of the handmaids of his servants, as one of the vain fellows shamelessly UNCOVERETH himself!" 2 SAMUEL 6:20

(c) 2 SAMUEL 6:20’ de “Davut ailesini kutsamak için eve döndüğünde, Saul’un kızı Mikal onu karşılamaya çıktı. Davut’a şöyle dedi: “İsrail Kralı bugün ne güzel bir ün kazandırdı kendine! Değersiz biri gibi, kullarının cariyeleri önünde soyundun.

(d) "And the Lord said, like as my servant Isaiah hath walked NAKED and barefoot three years . . . ". . . young and old, NAKED and barefoot, even with their buttocks UNCOVERED, to the shame of Egypt." ISAIAH 20:3-4

(d) YEŞAYA 20:3-4’ te “3 RAB dedi ki, “Mısır’a ve Kûş’a belirti ve ibret olsun diye kulum Yeşaya nasıl üç yıl çıplak ve yalınayak dolaştıysa, 4 Asur Kralı da Mısır’a utanç olsun diye Mısırlı tutsaklarla Kûşlu sürgünleri genç yaşlı demeden, çıplak ve yalınayak, mahrem yerleri açık yürütecek.”

35. TECAVÜZ: ERKEK KARDEŞİN KIZ KARDEŞE TECAVÜZÜ VE ENSEST İLİŞKİSİ

(a) "Howbeit he (Amnon, one of the sons of David) would not hearken unto her (his sister Tamar's) voice: but, being stronger than she, forced (raped) her, and LAY (had sex) with her." 2 SAMUEL 13:14

(a) 2 SAMUEL 13:14’ te “Ne var ki, Amnon (Hz.Davud Peygamberin bir oğludur) Tamar’ı (Amnon’ nun kız kardeşidir) dinlemek istemedi. Daha güçlü olduğu için onunla zorla (tecavüz) yattı(Seks yaptı).

(b) "So they spread Absalom (another of the sons of David) a tent up on the top of the house; and Absalom WENT IN (had intercourse) unto his father's concubines (same as "wives", see KETURAH in the index) in the sight of ALL ISRAEL." 2 SAMUEL 16:22

(b) 2 SAMUEL 16:22’ de “Sarayın damında Avşalom (Hz.Davud’ un bir diğer oğlu) için bir çadır kurdular. Avşalom bütün İsrailliler’in gözü önünde babasının cariyelerinin (KETURAH Maddesini okuyunuz) yanına (ilişkiye) girdi.

36. DİNİ TATİL GÜNÜ: Dinlenen Tanrı? Tövbe Hâşâ!

... for in six days the Lord made heaven and earth, and on the seventh day he rested, and WAS REFRESHED." EXODUS 31:17

MISIRDAN ÇIKIŞ 31:17’ de “Bu, İsrailliler’le benim aramda sürekli bir belirti olacaktır. Çünkü ben, RAB yeri göğü altı günde yarattım, yedinci gün işe son verip dinlendim.’ ”

On the contrary the Holy Qur'an states: "His throne doth extend Over the heavens And the earth, and He feeleth No fatigue in guarding And preserving them For He is the most High, The Supreme (in glory)." Holy Qur'an Bakara 2:255

Bunun aksine Kuran-ı Kerimde Allah CC buyuruyor ki: Bakara 2:255’ te “Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur. O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

37. SARA: Yasadışı cinsellik iftirası

In the case of the conception of Jesus Christ (peace be upon him), God Almighty arranged for Mary to conceive Jesus by the intervention of the Holy Ghost, as witnessed in the Bible:

Isa Mesih’in (AS) anlayışının durumunda, Meryem (AS)ın Kutsal ruh ile gebe kalmasını için Tanrı tarafından düzenlemiştir. Buna İncil tanıklık eder:

(a) "The Holy Ghost shall COME UPON thee (the question is, how?), and the power of the most High shall OVERSHADOW thee (again, how?). LUKE 1:35

(a) LUKA 1:35’ te “Melek ona şöyle yanıt verdi: “Kutsal Ruh senin üzerine gelecek (buradaki soru şudur, NASIL?), Yüceler Yücesi’nin gücü sana gölge salacak (tekrar soru, NASIL?). Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek.

Oysa Ishak’ ın durumunda, Tanrı’ nın direkt müdehalesi vardır. Kutsal Kitaba bakalım.

(b) "And the Lord VISITED Sarah, as he had PROMISED; and FULFILLED what he had SPOKEN. And Sarah CONCEIVED . . ." GENESIS 21:1-2

(b) YARATILIŞ 21:1-2’ de “Ve Tanrı Sara’ yı ZİYARET etti, ve ne SÖZ VERMİŞSE SÖZÜNÜ TUTTU. Ve Sara hamile kaldı…


38. KÖLELİK: Tanrı tarafından onaylanan –

"And ye, shall take them (the slaves) as an inheritance for your children after you, to inherit them (the slaves) for a possession; they shall be your BONDMEN (slaves)for ever . . ." LEVITICUS 25:46

LEVİLİLER 25:46’ de “Onları miras olarak çocuklarınıza bırakabilirsiniz. Yaşamları boyunca size kölelik edecekler. Ancak bir İsrailli kardeşine efendilik etmeyecek, sert davranmayacaksın.

39. OĞLANCILIK: HOMOSEKSÜELLİK - LESBİYENLİK

"Who changed the truth of God into a lie, and WORSHIPPED and SERVED the creature (like men and monkeys) more than the Creator . . . "BECAUSE THEY DO THIS (worshipping men and monkeys), God has given them over to shameful passions. Even women pervert the natural use of their sex by unnatural acts (like lesbianism and beastiality). "In the same way . . . the men burn with passion for one another (as sodomites and homosexuals) . . ." ROMANS 1:25-27 (The Good News Bible).

ROMALILAR 1:25’ ten 27’ e kadar “25  Tanrı’yla ilgili gerçeğin yerine yalanı koydular. Yaradan’ın yerine yaratığa tapıp kulluk ettiler. Oysa Tanrı sonsuza dek övülmeye layıktır! Amin.26 İşte böylece Tanrı onları utanç verici tutkulara teslim etti. Kadınları bile doğal ilişki yerine doğal olmayanı yeğlediler.27 Aynı şekilde erkekler de kadınla doğal ilişkilerini bırakıp birbirleri için şehvetle yanıp tutuştular. Erkekler erkeklerle utanç verici ilişkilere girdiler ve kendi bedenlerinde sapıklıklarına yaraşan karşılığı aldılar.”

40. TANRININ OĞULLARI:

(a) "Which was the son of Enos, which was the son of Seth, which was the son of Adam, which was the SON OF GOD." LUKE 3:38

(a) LUKA 3:38’ de “Enoş oğlu, Şit oğlu, Adem oğlu, Tanrı Oğlu’ydu

(b) "That the SONS OF GOD saw the daughters of men that they were fair; and they took wives of all which they chose. ". . . when the SONS OF GOD came in unto the daughters of
men, and they bare children to them, the same became mighty men which were of old, men of renown." GENESIS 6:2 and 4

(b) YARATILIŞ 6:2 ve 4’ te “İlahi varlıklar insan kızlarının güzelliğini görünce beğendikleriyle evlendiler.” Ve “İlahi varlıkların insan kızlarıyla evlenip çocuk sahibi oldukları günlerde ve daha sonra yeryüzünde Nefiller vardı. Bunlar eski çağ kahramanları, ünlü kişilerdi.”

(c) ". . . Thus saith the Lord, Israel is MY SON even my FIRSTBORN." EXODUS 4:22

(c) MISIRDAN ÇIKIŞ 4:22’ de “Sonra firavuna de ki, ‘RAB şöyle diyor: İsrail benim ilk oğlumdur.

(d) ". . . and Ephraim is my FIRSTBORN ("FIRST BORN:" How can there be twofirstborns"?)." JEREMIAH 31:9

(d) YEREMYA 31:9’ da “Ağlaya ağlaya gelecekler, Benden yardım dileyenleri geri getireceğim. Akarsular boyunca tökezlemeyecekleri Düz bir yolda yürüteceğim onları. Çünkü ben İsrail’in babasıyım, Efrayim de ilk oğlumdur. (İlk Oğlum, nasıl oluyorda iki tane ilk oğlum var?

(e) ". . . Thou (O David) ART MY SON; this day have I (God) BEGOTTEN("BEGOTTEN" How can God beget David at the age of forty? "This day"?) thee."PSALMS 2:7

(e) MEZMURLAR 2:7’ de  “RAB’bin bildirisini ilan edeceğim:  Bana, “Sen (Hz.Davud) benim oğlumsun” dedi,  “Bugün ben sana baba oldum.”

(f) "For as many as are led by the Spirit of God, they are the SONS OF GOD."ROMANS 8:14

(f) ROMALILAR 8:14’ te “Tanrı’nın Ruhu’yla yönetilenlerin hepsi Tanrı’nın oğullarıdır.

41. DOMUZ : DOMUZ ETİ YASAKTIR –

(a) "Of their flesh (of the swine) shall ye NOT EAT, and their carcase ye shall NOT TOUCH; they are unclean to you." LEVITICUS 11:7-8

(a) LEVİLİLER 11:7-8’ de “7 Domuz çatal ve yarık tırnaklıdır, ama geviş getirmez. Sizin için kirli sayılır. 8 Bu hayvanların etini yemeyecek, leşine dokunmayacaksınız, sizin için kirlidir.

Hz.İsa (AS) bir insanı iyileştirmek için 2000 domuzu yok etmiştir.

(b) "And forthwith Jesus gave them leave (permission). And the unclean spirits (the devils) went out, and entered into the swine: and the herd ran violently down a steep place into the sea, (they were about two thousand); and were choked in the sea." MARK 5:13

(b) MARKOS 5:13’ te “İsa’nın izin vermesi üzerine kötü ruhlar adamdan çıkıp domuzların içine girdiler. Yaklaşık iki bin domuzdan oluşan sürü, dik yamaçtan aşağı koşuşarak göle atlayıp boğuldu.

42. FAHİŞELİK: 17nci maddeye bakınız.

43. KADIN: Kilisede kadınların ağızlarını dahi açmaları yasaktır –

".. for it is a SHAME for women to speak in the Church." 1CORINTHIANS 14:34-35

1 KORİNTLİLER 14:34-35’ te “34 Kadınlar toplantılarınızda sessiz kalsın. Konuşmalarına izin yoktur. Kutsal Yasa’nın da belirttiği gibi, uysal olsunlar.35 Öğrenmek istedikleri bir şey varsa, evde kocalarına sorsunlar. Çünkü kadının toplantı sırasında konuşması ayıptır.


44. İBADET: 
  
The word "worship" in Mark 5:6 and many other places means to adore, to adulate, to respect, to revere. Compare the same verse with LUKE 8:28 where the word "worship" is alternatively recorded as "FELL DOWN BEFORE HIM."

MARKOS 5:6’ da “Uzaktan İsa’yı görünce koşup geldi, O’nun önünde yere kapandı (ibadet etti)" bunu yine LUKA 8:28 ile karşılaştıralım "Adam İsa' yı görünce çığlık atıp önünde yere kapandı. Yüksek sesle, "Ey İsa, yüce Tanrı' nın Oğlu, benden ne istiyorsun?" dedi. "Sana yalvarırım, bana işkence etme!"

AKIL SAHİPLERİNİN BU BÖLÜMLERİ OKUYARAK YÜCE YARATANIN BÖYLE BİR KİTAP VERMESİNİN MUHTEMEL OLMADIĞINI ANLAMALARI GEREKMEKTEDİR. KURAN-I KERİM İLE KARŞILAŞTIRDIĞIMIZ ZAMAN KİTABIMIZIN KESİNLİKLE YÜCE YARATAN TARAFINDAN GÖNDERİLDİĞİ KESİNDİR.

1 yorum: