15 Haziran 2017 Perşembe

Matta İncili Hakkında…

Yeni Ahitte 4 Kanonik İncil vardır. Bunlar Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’ dır. Ayrıca Resullerin işleri ve Hz.İsa’ yı hiç görmemiş ve onun tarafından seçilmemiş ancak kendine Havarisi diyen Pavlus’ un 14 mektubu ve söz de Yuhanna’ nın ki o Yuhanna bildiğimiz Yuhanna değildir, bunu tüm Hıristiyan alimleri de kabul edip Yeni Ahit’in Vahiy bölümünü geçersiz saymaktadırlar. Çünkü bu bölüm rüyalar gören Yuhanna’ nın ki aynı Yuhanna değil metne dönüştürüldüğü bir kitaptır. Bu tarihte Hz.İsa hayatta dahi değildir. Tıpkı Pavlus’ un mektuplarının yazıldığındaki gibi…

Ayrıca Eski Ahitte ve Yeni Ahit kitaplarının hiç birinde bu kitabın adının İncil, Eski Ahit ve Yeni Ahit diye hiçbir bölümde geçmez. Yani İslam kitabı Kuran’ daki gibi apaçık adı yazmaması da başka bir durumdur. Ayrıca Kanonik İncil dediğimiz Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncillerinin başlığında Matta’ ya Göre İncil, Markos’ a Göre İncil, Luka’ ya Göre İncil ve Yuhanna’ ya Göre İncil yazar… Neden böyle ona göre buna göre diye yazıyorlar? Çünkü binlerce yazmada bunların o kişiler tarafından yazıldığına dair hiçbir ibare imza vs bilgi bulunmamaktadır. Hatta Matta İncil’i içerisindeki ayette örneği dahi vardır.

Matta 9:9 “İsa oradan geçerken, vergi toplama yerinde oturan birini gördü. Matta adındaki bu adama, “Ardımdan gel” dedi. Adam da kalkıp İsa’nın ardından gitti.” Şimdi düşünün ki siz Matta’ sınız ve kitabın yazarısınız, şöyle yazmanız daha uygundur. Matta 9:9 “İsa oradan geçerken, vergi toplama yerinde oturan beni gördü ve bana, “Ardımdan gel” dedi. Ben de kalkıp İsa’nın ardından gittim.” Matta bölümünü bilinmeyen birisi yazmıştır. Bu kesindir. Bunu Anglikan Kilisesine bağlı Chichester Kilisesi sorumlusu J.B. Phillips de söylemektedir ki kendisi de bir Hıristiyan’dır. Ayrıca aynı kişi bu kitabın Markos İncilinden alındığını eklemeler yapıldığını söylemektedir. Matta ve Markos bire bir paralellik göstermektedir.

İnciller MS 70 ile MS 115 tarihlerinde Hz.İsa’ nın ölmesinden sonra kaleme alınmıştır ve Hz.İsa’ nın böyle bir emri ve talebi de olmaksızın. Hz.İsa bütün konuşmalarında İncil’ den konuşuyordu sinagoglarda, ancak koltuğunun altında ne Matta incili ne Markos incili ne Luka incili ve ne de Yuhanna incili vardı. Neden tek Hz.İsa’ ya verilen İncil yok ta bu sözde 4 ayrı kişinin yazdığı İncil var? Ayrıca neden yunanca yazıldı? Ki Hz.İsa Aramice ve İbranice konuşmaktayken! Bugünkü incilin kitap yapısına ulaşması için MS 325 yılındaki İznik konsülüne kadar Hıristiyan dünyasında pek çok farklı İnciller okunmaktaydı. O da halkın elinde yoktu, din adamlarının elindeydi bu parşömenler.

İncil’ in büyük bölümünü onu ne bir kere gören ve ne de duyan Pavlus ve öğrencileri tarafından yazılmış olan kitaplardan oluşmaktadır. Ki günümüzün büyük bir çoğunluğu Pavlus Hıristiyanlığı yaşamaktadır. Teslis vb sapık konular bu hayinin kaleminden çıkmıştır. Kanonik İncil’ dekiler tahribata uğrayarak değiştirilmiş ve bazı konular farklı aksettirilerek yazılmıştır.

İncilleri incelediğimiz zaman kendi içlerinde bir sürü hatalar ve çelişkili ayetleri görmekteyiz, bunlardan da bahsedeceğiz.

Gelin şimdi 24.000 yazılı doküman içerisinden Matta’ nın imzası ve kendi yazısı olmadan dahi yazılmış “Matta Göre İncili” inceleyelim.

Tapınmak (İnsan insana nasıl tapar)

Matta 2:8 “Gidin, çocuğu dikkatle arayın, bulunca bana haber verin, ben de gelip O’na tapınayım” diyerek onları Beytlehem’e gönderdi.”

Matta 2:11 “Eve girip çocuğu annesi Meryem’le birlikte görünce yere kapanarak O’na tapındılar. Hazinelerini açıp O’na armağan olarak altın, günnük ve mür sundular.”

Çelişkili Ayet (Melek bilgiye sahip değil ve karar değiştiriyor, Allah’ tan gelen bilgi eksik mi olur?)

Matta 2:19 ve 20 “Hirodes öldükten sonra, Rab’bin bir meleği Mısır’da Yusuf’a rüyada görünerek, “Kalk!” dedi, “Çocukla annesini al, İsrail’e dön. Çünkü çocuğun canına kıymak isteyenler öldü.””

Çelişkili Ayet Matta 2:22 “Ama Yahudiye’de Hirodes’in yerine oğlu Arhelas’ın kral olduğunu duyunca oraya gitmekten korktu. Rüyada uyarılınca Celile bölgesine gitti.”

Vaftiz (Orada sadece Hz.Yahya ve Hz.İsa varken yazar bunu böyle nasıl yazabilir)

Matta 3:16-17 “16 İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa, Tanrı’nın Ruhu’nun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. 17 Göklerden gelen bir ses, “Sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum” dedi.”

Hz.İsa kime ibadet ve kulluk edeceğini açık seçik söylemesi

Matta 4:10 “İsa ona şöyle karşılık verdi: “Çekil git, Şeytan! ‘Tanrın Rab’be tapacak, yalnız O’na kulluk edeceksin’ diye yazılmıştır.””

Hz.İsa Sinagog’ ta Öğretiyor (Kilise de değil, zaten hiçbir zaman bir kilise kurmadı)

Matta 4:23  “İsa, Celile bölgesinin her tarafını dolaştı. Buralardaki havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin Müjdesi’ni duyuruyor, halk arasında rastlanan her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu.”

Referans olarak Luka 20:1 “O günlerden birinde, İsa tapınakta(sinagog) halka öğretip Müjde(İncil)’yi duyururken, başkâhinler ve din bilginleri, ileri gelenlerle birlikte çıkageldiler.”

Tanrının çocuklar

Matta 5:9  “Ne mutlu barışı sağlayanlara!  Çünkü onlara Tanrı oğulları denecek.”

Eski Ahit’ in Hz.İsa tarafında tasdiki ve kanunlarının uygulanması gerekliliği ile ilgili ayet

Matta 5:17 ““Kutsal Yasa’yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim.”

Zina ve Boşanma

Matta 5:27’ den 32’ ye “27  “ ‘Zina etmeyeceksin’ dendiğini duydunuz. 28 Ama ben size diyorum ki, bir kadına şehvetle bakan her adam, yüreğinde o kadınla zina etmiş olur. 29 Eğer sağ gözün günah işlemene neden olursa, onu çıkar at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması, bütün vücudunun cehenneme atılmasından iyidir. 30 Eğer sağ elin günah işlemene neden olursa, onu kes at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması, bütün vücudunun cehenneme gitmesinden iyidir.
31 “ ‘Kim karısını boşarsa ona boşanma belgesi versin’ denmiştir. 32 Ama ben size diyorum ki, karısını fuhuş dışında bir nedenle boşayan onu zinaya itmiş olur. Boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur.””

Oruç

Matta 4:2 “İsa kırk gün kırk gece oruç tuttuktan sonra acıktı.”

Matta 6:16-18 16  “Oruç tuttuğunuz zaman, ikiyüzlüler gibi surat asmayın. Onlar oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için kendilerine perişan bir görünüm verirler. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. 17 Siz oruç tuttuğunuz zaman, başınıza yağ sürüp yüzünüzü yıkayın.18 Öyle ki, insanlara değil, gizlide olan Babanız’a oruçlu görünesiniz. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir.”

Allah’a Kulluk

Matta 6:24 “24 “Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı’ya, hem de paraya kulluk edemezsiniz.” (Ya da Siz hem Tanrı’ ya, hem de Hz.İsa’ ya kulluk edemezsiniz)

Kutsal Yasa ve Peygamber Sözleri

Matta 7:12 “İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Çünkü Kutsal Yasa’nın ve peygamberlerin söylediği budur.”

Allah’ ın dediği olur

Matta 7:21 “Bana, ‘Ya Rab, ya Rab!’ diye seslenen herkes Göklerin Egemenliği(Cennete)’ne girmeyecek. Ancak göklerdeki Babam’ın isteğini yerine getiren girecektir.”

Tanrıyı Yüceltmek

Matta 9:1-8 “1 İsa tekneye binip karşı kıyıya geçti ve kendi kentine gitti. 2 Kendisine, yatak üzerinde felçli bir adam getirdiler. İsa onların imanını görünce felçliye, “Cesur ol, oğlum, günahların bağışlandı” dedi. 3 Bunun üzerine bazı din bilginleri içlerinden, “Bu adam Tanrı’ya küfrediyor!” dediler.  4 Onların ne düşündüklerini bilen İsa dedi ki, “Yüreğinizde neden kötü düşüncelere yer veriyorsunuz?5 Hangisi daha kolay? ‘Günahların bağışlandı’ demek mi, yoksa ‘Kalk, yürü’ demek mi? 6 Ne var ki, İnsanoğlu’nun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye…” Sonra felçliye, “Kalk, yatağını topla, evine git!” dedi. 7 Adam da kalkıp evine gitti. 8 Halk bunu görünce korkuya kapıldı. İnsana böyle bir yetki veren Tanrı’yı yücelttiler.”

Matta’ nın Kitabı yazmadığına delil

Matta 9:9 “İsa oradan geçerken, vergi toplama yerinde oturan birini gördü. Matta adındaki bu adama, “Ardımdan gel” dedi. Adam da kalkıp İsa’nın ardından gitti.”

Matta 9:9 ayeti Markos 2:14 ile çelişkilidir. Markos 2:14 “Yoldan geçerken, vergi toplama yerinde oturan Alfay oğlu Levi’yi gördü. Ona, “Ardımdan gel” dedi. Levi de kalkıp İsa’nın ardından gitti.”

Matta 9:9 ayeti Luka 5:27-28 ile de çelişkilidir. Luka 5:27-28 “27  Bu olaydan sonra İsa dışarı çıktı, vergi toplama yerinde oturan Levi adında bir vergi görevlisini gördü. Adama, “Ardımdan gel” dedi. 28 O da kalktı, her şeyi bırakıp İsa’nın ardından gitti.”

Eğer ki Markos ve Luka’ nın söylediklerini doğru varsayarsak Matta kitabını atın gitsin, yok Matta doğru ise de Markos ve Luka kitaplarını atın…

Havralarda öğretiye devam

Matta 9:35 İsa bütün kent ve köyleri dolaşarak havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin Müjdesi’ni duyuruyor, her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu.

Seçilmiş Havariler (Nerede Markos ve Luka, gözlerim pek iyi seçemiyor da! Ayrıca Pavlus’u da göremiyorum!)

Matta 10:2-4 “Bu on iki elçinin adları şöyle: Birincisi Petrus adıyla bilinen Simun, onun kardeşi Andreas, Zebedi’nin oğulları Yakup ve Yuhanna, Filipus ve Bartalmay, Tomas ve vergi görevlisi Matta, Alfay oğlu Yakup ve Taday, Yurtsever Simun ve İsa’ya ihanet eden Yahuda İskariot.”

Barış için değil!

Matta 10:34 Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın! Barış değil, kılıç getirmeye geldim.

Hz.İsa diyor ki

Matta 10:38 “Çarmıhını yüklenip ardımdan gelmeyen bana layık değildir.” Hz.İsa’ nın çarmıha gerildiğinde hiçbir havarisi yanında değildi. Eve saklanmış ondan haber bekliyorlardı.

Gerçek Rab

Matta 11:25 İsa bundan sonra şöyle dedi: “Baba, yerin ve göğün Rabbi! Bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim.

Kuranı Kerim En-am Suresi 6:72 “Ancak O’dur O Zât ki; gökleri ve yeri hak(lı bir neden ve insü cinnin imtihan yeri olması gibi büyük bir hikmet) ile yaratmıştır. O’nun (yaratmak istediği bir şeye ) hak (ve hikmete dayalı) olan buyruğu, (harften ve sesten münezzeh olarak) “Var ol!” buyurduğu vakitte (gerçekleşmekte)dir ki, o da hemen meydana gelmektedir. (Dolayısıyla mükevvenâttaki hiçbir şey, Allâh-u Te’âlâ’nın hikmetli emrinden hariç bir şekilde meydana gelemez.) Sûr`a üfürüleceği günde de mülk (ve hükümrânlık) sadece O’na aittir. (O, hislerin idrâk edemediği)gizliyide, görüneni de (hakkıyla) bilendir. (Bütün işlerinde ve yönetimlerinde yanlışı olmayan) Hakîm de, (gizli-açık her şeye tam manasıyla vâkıf olan) Habîr de ancak O’dur!


Kuranı Kerim Meryem Suresi 19:30 (O anda Îsâ (Aleyhisselâm), Allâh-u Te`- âlâ’nın mûcizesiyle dile gelerek) dedi ki: “Şüphesiz ben, Allâh’ın kuluyum! O bana o (İncil) kitab(ın)ı vermiş ve beni büyük bir peygamber yapmıştır.

Hz.İsa’nın Mucizesi Hz.Yunus ile aynı

Matta 12:38 “38  Bunun üzerine bazı din bilginleri ve Ferisiler, “Öğretmenimiz, senden doğaüstü bir belirti görmek istiyoruz” dediler.  39 İsa onlara şu karşılığı verdi: “Kötü ve vefasız kuşak bir belirti istiyor! Ama ona Peygamber Yunus’un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecektir. 40 Yunus, nasıl üç gün üç gece o koca balığın karnında kaldıysa, İnsanoğlu da üç gün üç gece yerin bağrında kalacaktır.”

Matta 16:4 “Kötü (İngilizce metinlerde günahkar yazar ancak Türkçesine nedense daha naif yazmışlar) ve vefasız kuşak (İngilizce metinlerde vefasız kuşak yerine zinanın çocukları yazar ancak Türkçesine nedense daha naif yazmışlar) bir belirti istiyor! Ama ona Yunus’un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecek.” Sonra İsa onları bırakıp gitti.

Hz.İsa Sabath Gününden önce yani Cuma günü çarmıha gerildiğini söylerler. Cuma gecesi olmadan çarmıhtan indirildi, çünkü Yahudilerde ve Müslümanlarda günün önce gecesi başlar sonra günü yaşanır, yani günümüzün Cuma akşamı Yahudilerde ve Müslümanlarda Cumartesi gecesi diye geçer ve sabath kuralları başlar. Bu kurallar gereği de çarmıh cezası durdurulur ve Pazar günü devam edilirdi. Hz.İsa Cuma gecesi İndirildiği çarmıhtan 3 gün 3 gece sonra dirildiğini varsayarsak sayalım bakalım, Cuma Gecesi 1, Cumartesi sabahı 1, Cumartesi Gecesi 2, Pazar sabahı 2, Pazartesi gecesi 3, Pazartesi sabahı 3 olmak üzere dirilmesi gerekiyor. Pardon Pazartesi günü mü? Ancak Pazar sabahı Magdalalı Meryem mezarını ziyaret ettiğinden Hz.İsa’ nın bedeni orada yoktur… Yani Ya Hz.İsa yalancı ya da bu kitabı yazanlar…

Hıristiyanlar hala gerçeği göremiyorlar Gerçek Din hakkında, Bakın Hz.İsa ne demiş bunlar için…

Matta 13:13 Onlara benzetmelerle konuşmamın nedeni budur. Çünkü,‘Gördükleri halde görmezler,
Duydukları halde duymaz ve anlamazlar.’

Kuran-ı Kerim Bakara Suresi 2:18 “(O münafıklar, hakikatleri duymaktan, konuşmaktan ve görmekten) sağırlardır, dilsizlerdir, körlerdir. Artık onlar (bıraktıkları o doğru yola geri) dönemezler.

Havra’ da Öğretiye Devam

Matta 13:54 “Kendi memleketine gitti ve oradaki havrada halka öğretmeye başladı. Halk şaşıp kalmıştı. “Adamın bu bilgeliği ve mucizeler yaratan gücü nereden geliyor?” diyorlardı.”

Hz.İsa Peygamber Rab Değil

Matta 13:57 Ve gücenip O’nu reddettiler.  Ama İsa onlara şöyle dedi: “Bir peygamber, kendi memleketinden ve evinden başka yerde hor görülmez.”

Hıristiyanların Kayası Petrus ve İmanının Zayıf oluşu

Matta 14:28-31  28 Petrus buna karşılık, “Ya Rab” dedi, “Eğer sen isen, buyruk ver suyun üstünden yürüyerek sana geleyim.”  29 İsa, “Gel!” dedi.  Petrus da tekneden indi, suyun üstünden yürüyerek İsa’ya yaklaştı. 30 Ama rüzgarın ne kadar güçlü estiğini görünce korktu, batmaya başladı. “Ya Rab, beni kurtar!” diye bağırdı.  31 İsa hemen elini uzatıp onu tuttu. Ona, “Ey kıt imanlı, neden kuşku duydun?” dedi.

Yeniden tapınma, Haydaaa!

Matta 14:33  Teknedekiler, “Sen gerçekten Tanrı’nın Oğlu’sun” diyerek O’na tapındılar.

Matta 15:9 Bana boşuna taparlar. Çünkü öğrettikleri, sadece insan buyruklarıdır.’

Hz.İsa sadece İsrail’e gönderildiğinin delili

Matta 15:24 İsa, “Ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim” diye yanıtladı.

Hz.İsa güya gaybten haber veriyor

Matta 16:21 Bundan sonra İsa, kendisinin Yeruşalim’e gitmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerinin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı.

Petrus bir Şeytan mı?

Matta 16:23 Ama İsa Petrus’a dönüp, “Çekil önümden, Şeytan!” dedi, “Bana engel oluyorsun. Düşüncelerin Tanrı’ya değil, insana özgüdür.”

Matta orada değil di aşağıdakiler olunca, o nereden biliyor???

Matta 17:1-3 1 Altı gün sonra İsa, yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yakup’un kardeşi Yuhanna’yı alarak yüksek bir dağa çıktı. 2 Onların gözü önünde İsa’nın görünümü değişti. Yüzü güneş gibi parladı, giysileri ışık gibi bembeyaz oldu. 3 O anda Musa’yla İlyas öğrencilere göründü. İsa’yla konuşuyorlardı.

Havarilerin İmanlarının Kıtlığı (Bunlar nasıl havari anlayamadım)

Matta 17:19-21 19 Sonra öğrenciler tek başlarına İsa’ya gelip, “Biz cini neden kovamadık?” diye sordular.  20-21 İsa, “İmanınız kıt olduğu için” karşılığını verdi. “Size doğrusunu söyleyeyim, bir hardal tanesi kadar imanınız olsa şu dağa, ‘Buradan şuraya göç’ derseniz, göçer; sizin için imkânsız bir şey olmayacaktır.”

Petrus’ un Yalanı

Matta 26:33-35 33 Petrus O’na, “Herkes senden ötürü sendeleyip düşse de ben asla düşmem” dedi.
34 “Sana doğrusunu söyleyeyim” dedi İsa, “Bu gece horoz ötmeden beni üç kez inkâr edeceksin.”
35 Petrus, “Seninle birlikte ölmem gerekse bile seni asla inkâr etmem” dedi. Öğrencilerin hepsi de aynı şeyi söyledi.

Allah’ ın buyruklarını yerine getir

Matta 19:17 17 İsa, “Bana neden iyilik hakkında soru soruyorsun?” dedi. “İyi olan yalnız biri var(Allah). Yaşama kavuşmak istiyorsan, (Allah’ın) O’nun buyruklarını yerine getir.”

Hangi buyruklar ve Buyrukları yapınca ne olacak? (Resmen İslam öğretisi…)

Matta 19:18-23  18-19 “Hangi buyrukları?” diye sordu adam.  İsa şu karşılığı verdi: “ ‘Adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıklık etmeyeceksin, annene babana saygı göstereceksin’ ve ‘Komşunu kendin gibi seveceksin.’ ”  20 Genç adam, “Bunların hepsini yerine getirdim” dedi, “Daha ne eksiğim var?”  21 İsa ona, “Eğer eksiksiz olmak istiyorsan, git, varını yoğunu sat, parasını yoksullara ver; böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel, beni izle” dedi.  22 Genç adam bu sözleri işitince üzüntü içinde oradan uzaklaştı. Çünkü çok malı vardı.  23 İsa öğrencilerine, “Size doğrusunu söyleyeyim” dedi, “Zengin kişi Göklerin Egemenliği’ne zor girecek.

İnsana kul olmak mı? Bir ayet diğerini tutmuyor…

Matta 20:26-27 26 Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen, ötekilerin hizmetkârı olsun. 27 Aranızda birinci olmak isteyen, ötekilerin kulu olsun.

Peygamber

Matta 21:11 “Kalabalıklar, “Bu, Celile’nin Nasıra Kenti’nden Peygamber İsa’dır” diyordu.”

Matta 21:46 “O’nu tutuklamak istedilerse de, halkın tepkisinden korktular. Çünkü halk, O’nu peygamber sayıyordu.”

Fahişeler Cennete

Matta 21:31 31 “İkisinden hangisi babasının isteğini yerine getirmiş oldu?”  “Birincisi” diye karşılık verdiler.  İsa da onlara, “Size doğrusunu söyleyeyim, vergi görevlileriyle fahişeler, Tanrı’nın Egemenliği’ne sizden önce giriyorlar” dedi.

Hz.İsa Rab değil, Rab Allah’tır.

Matta 22:35-40 “35-36 Onlardan biri, bir Kutsal Yasa uzmanı, İsa’yı denemek amacıyla O’na şunu sordu: “Öğretmenim, Kutsal Yasa’da en önemli buyruk hangisidir?”  37 İsa ona şu karşılığı verdi: “ ‘Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin.’38 İşte ilk ve en önemli buyruk budur. 39 İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur: ‘Komşunu kendin gibi seveceksin.’40 Kutsal Yasa’nın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır.”

Yahudilerin Peygamberleri Öldürdüğünün Delili

Matta 23:30-31  30 ‘Atalarımızın yaşadığı günlerde yaşasaydık, onlarla birlikte peygamberlerin kanına girmezdik’ diyorsunuz. 31 Böylece, peygamberleri öldürenlerin torunları olduğunuza kendiniz tanıklık ediyorsunuz.

Kıyameti Kim Biliyor, Yalnızca RAB… Rab Kim Allah, Eğer Hz.İsa bilseydi Rab olurdu…

Matta 24:36 36  “O günü ve saati, ne gökteki melekler, ne de Oğul bilir; Baba’dan başka kimse bilmez.

Faiz önerisi, çok ilginç…

Matta 25:26-27 26-27 “Efendisi ona şu karşılığı verdi: ‘Kötü ve tembel köle! Ekmediğim yerden biçtiğimi, harman savurmadığım yerden devşirdiğimi bildiğine göre paramı faize vermeliydin. Ben de geldiğimde onu faiziyle geri alırdım…

Hamursuz Bayramını Hıristiyanlar Kutluyor mu? Çoğunluğu Hayır…

Matta 26:17-19 17  Mayasız Ekmek Bayramı’nın ilk günü öğrenciler İsa’nın yanına gelerek, “Fısıh yemeğini yemen için nerede hazırlık yapmamızı istersin?” diye sordular.  18 İsa onlara, “Kente varıp o adamın evine gidin” dedi. “Ona şöyle deyin: ‘Öğretmen diyor ki, zamanım yaklaştı. Fısıh Bayramı’nı, öğrencilerimle birlikte senin evinde kutlayacağım.’ ” 19 Öğrenciler, İsa’nın buyruğunu yerine getirerek Fısıh yemeği için hazırlık yaptılar.

Havarileri Kaçtı

Matta 26:56 “Ama bütün bunlar, peygamberlerin yazdıkları yerine gelsin diye oldu.” O zaman öğrencilerin hepsi O’nu bırakıp kaçtı.” Yani hiçbir havarisi çarmıha gerilme olayının şahidi değildir.

Petrus’ un Yalanı Ortaya Çıkıyor ve Hz.İsa’ yı İnkar ediyor… Matta 26:33’ teki olay

Matta 26:69-75 69  Petrus ise dışarıda, avluda oturuyordu. Bir hizmetçi kız yanına gelip, “Sen de Celileli İsa’yla birlikteydin” dedi.  70 Ama Petrus bunu herkesin önünde inkâr ederek, “Neden söz ettiğini anlamıyorum” dedi.  71 Sonra avlu kapısının önüne çıktı. Onu gören başka bir hizmetçi kız orada bulunanlara, “Bu adam Nasıralı İsa’yla birlikteydi” dedi.  72 Petrus ant içerek, “Ben o adamı tanımıyorum” diye yine inkâr etti.  73 Orada duranlar az sonra Petrus’a yaklaşıp, “Gerçekten sen de onlardansın. Konuşman seni ele veriyor” dediler.  74 Petrus kendine lanet okuyup ant içerek, “O adamı tanımıyorum!” dedi.  Tam o anda horoz öttü. 75 Petrus, İsa’nın, “Horoz ötmeden beni üç kez inkâr edeceksin” dediğini hatırladı ve dışarı çıkıp acı acı ağladı.

Galileli Yahudi olan Hz.İsa Aramice konuşuyordu, işte bunun ispatı… Buna rağmen İnciller Yunanca yazılmıştır…

Matta 27:46 Saat üçe doğru İsa yüksek sesle, “Eli, Eli, lema şevaktani?” yani, “Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?” diye bağırdı.

Havarilerinin dirildiğine şahitliği yok

Matta 28:7 Çabuk gidin, öğrencilerine(havarilerine) şöyle deyin: ‘İsa ölümden dirildi. Sizden önce Celile’ye gidiyor, kendisini orada göreceksiniz.’ İşte ben size söylemiş bulunuyorum.”

Yine insana tapınıyorlar

Matta 28:9 İsa ansızın karşılarına çıktı, “Selam!” dedi. Yaklaşıp İsa’nın ayaklarına sarılarak O’na tapındılar.

Bugünkü Yahudiler arasında da yaygın… İlginç… Matta kitabının çok sonradan yazıldığının bir başka delili

Matta 28:15 Böylece askerler parayı aldılar ve kendilerine söylendiği gibi yaptılar. Bu söylenti Yahudiler arasında bugün de yaygındır.

Üçleme, Teslis, Şirk… Buraya da eklenmiş… Çünkü bunu yazanlar Pavlus’ un mektuplarından etkilenmiştir, Pavlus Yeni Ahitteki ilk metinleri yazandır…

Matta 28:19 Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin;

Kuran-ı Kerim İhlas Suresi 112.3-4  O doğurmamıştır (, zira hemcinsi yoktur ki, onunla birleşme neticesi bir doğum söz konusu olabilsin, zaten yardımcıya da, yerine kalacak birine de ihtiyacı yoktur) ve doğrulmamıştır(, nitekim her doğan sonradandır ve cisimdir. O ise varlığının başlangıcı olma yan bir Kadîm’dir dolayısıyla varlığı öncesinde hiçbir yokluğun geçmiş olması söz konusu değildir)! Hiçbir kimse O’na (hiçbir yönden benzer, eş, eşit ve) denk de olmamıştır!”

Kuran-ı Kerim Bakara Suresi 2:116 (Yahudiler Uzeyr (Aleyhisselâm)`ı, Hristiyanlar Îsâ (Aleyhisselâm)ı, müşrikler ise melekleri Allâh’ın çocuğu kabul ederek:) “Allâh bir çocuk edindi!” dediler. (Noksan sıfatlardan tenzîh ve) tesbîh O’na! (O, çocuk edinmenin gerektirdiği; eşi ve benzeri olma gibi muhtaçlık ve yok olma belirtilerinden son derece pâk ve uzaktır!) Doğrusu göklerde ve yerde olanlar(ın tümü, dolayısıyla Uzeyr de, Îsâ da, melekler de) O’na aittir. Hepsi de (varlığını ve birliğini ikrar ederek) O’na itaat edicidirler.

Orijinal Hıristiyanlık Tevhid idi, bunu biraz anlatalım.

Kuranı Kerim Bakara 2:136 (Ey müminler! Sizi Yahudilik ve Hristiyanlığa davet edenlere) deyin ki: “Biz Allâh’a, bize indirilmiş olan(Kur’ân-ı Azîmüşşân) a, İbrâhîm’e, İsmâ`îl’e, İshâk`a, Ya`kûb’a ve o (İbrâhîm ile İshâk (Aleyhimesselâm)` ın)torunlar(ı olan oniki boy)a indirilmiş olan (sayfalar)a, Mûsâ’ya ve Îsâ’ya verilmiş olan (Tevrât ve İncil kitapların)a ve peygamberlere Rablerinden verilmiş olanlar(ın tamamın) a iman ettik. (Yahudi ve Hıristiyanlar gibi, kimine inanıp kimini inkâr ederek) onlardan hiçbiri arasında ayırım yapmayız. Ayrıca biz ancak O(nları gönderen Allâh-u Azîmü’şşâ)na (tam manasıyla boyun eğerek) teslim olucu (Müslüman) kimseleriz.”

Kuranı Kerim Şura 42:13 “(İslam’ı yaşayıp yaşatarak ve en ufak bir yanlışlığın bile kendisine yol bulmasına müsaade etmeyerek) o dîni ayakta tutun ve (kimine inanıp kimini reddederek ve kiminiz iman edip kiminiz inkâr ederek) onda ayrılığa düşmeyin!” diye kendisiyle Nûh’a vasiyette bulunmuş olduğu şeyi de, sana vahyetmiş olduğumuz o şeyi de, İbrâhîm’e, Mûsâ’ya ve Îsâ’ya kendisini kuvvetlice emretmiş olduğumuz şeyi de din olarak sizin için O(Rabbiniz) meşrû kılmıştır. (Habîbim!) Senin onları kendisine çağırmakta bulunduğun o (gerçekçi ve çok kolay bir) şey (olan İslâm’ı yaşamak), müşrikler üzerine pek büyük (ve kabulü çok zor gelen bir şey) olmuştur. Ama(yine de onların bu durumuna üzüntünden dolayı kendini helâk etme ve onların imanından büs bütün ümidini kesme, zira bugün en azılı müşriklerden görünse de, önünde sonunda) Allâh (hidâyeti seçece ğini bildiği için, hak dine muvaffak kılmayı) dilediği kişiyi Kendisine (ve rızasına ulaştıran doğru yola) seçer, (Zât’ına ibadete) yönelmekte olan kimseyi de Kendisine (manen yakınlaştıracak özel bir feyze ir şâd ve) hidâyet eder.

Kuranı Kerim Ali İmran 3:67 İbrâhîm ne (Yahudilerin dediği gibi) bir Yahudi, ne de (Hristiyanların iddiası gibi) bir Hristiyan değildi! Velâkin o, (yanlış inançlardan uzak, Hakk’ın tevhidine inanmış ve itaatine boyun eğmiş) bir hanîf ve bir Müslüman’dı. O, (sizin gibi, Uzeyr’i ve Îsâ’yı Allâh’a ortak koşan) müşriklerden de değildi.

İslam kelime anlamıyla Allaha toptan teslim olmaktır. İsteyerek samimi olarak teslimiyetten bahsediyoruz.

İlk Ahit Yasanın Tekrarı 10:12-14 te 12  “Şimdi, ey İsrail halkı, Tanrınız RAB sizden ne istiyor? Yalnız şunu istiyor: Tanrınız RAB’den korkun, O’nun yollarında yürüyün, O’nu sevin; bütün yüreğinizle, bütün canınızla O’na kulluk edin; 13 üzerinize iyilik gelsin diye bugün size bildirdiğim buyruklarına, kurallarına uyun.14 Gökler de, göklerin gökleri de, yeryüzü ve içindeki her şey Tanrınız RAB’bindir.

Yeni Ahit Matta 19:16-17’ de 16  Adamın biri İsa’ya gelip, “Öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl bir iyilik yapmalıyım?” diye sordu.  17 İsa, “Bana neden iyilik hakkında soru soruyorsun?” dedi. “İyi olan yalnız biri var. Yaşama kavuşmak istiyorsan, O’nun buyruklarını yerine getir.”

Yeni Ahit Yakup Kitabı 4:7 Bunun için Tanrı’ya bağımlı olun. İblis’e karşı direnin, sizden kaçacaktır.

Yeni Ahit Yuhanna 5:30 “Ben kendiliğimden hiçbir şey yapamam. İşittiğim gibi yargılarım ve benim yargım adildir. Çünkü amacım kendi istediğimi değil, beni gönderenin istediğini yapmaktır.”

Kuranı Kerim Necm Suresi 53:3-4 3 O nefsânî bir arzudan dolayı konuşmaz! 4 O(nun söyledikleri), ancak (Allâh-u Te`âlâ tarafından Cebrâîl (Aleyhisselâm) vasıtasıyla kendisine) vahyedilmekte olan bir vahiydir.

Huzur ve Barış

Eski Ahit Yeşeya 32:17 17 Doğruluğun ürünü esenlik, Sonucu, sürekli huzur ve güven olacaktır.

Matta 5:9  Ne mutlu barışı sağlayanlara! Çünkü onlara Tanrı oğulları denecek.

 Tolga KARAGÖZ

www.analizvakti.com sitesinden alınmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder