15 Haziran 2017 Perşembe

KİTAB-I MUKADDES YARDIMI İLE PAVLUS’ U TANIMAK

İlkyazımı uzun zamandır aklımda olup ancak henüz yazıya dökmediğim, Hıristiyanlığın kurulmasında büyük ve hatta en önemli figürü Pavlus hakkında bir yazı yazmaktı. Analizvakti.com sitesini kurup çalışmalara başlayınca ilkyazımın Pavlus ile başlaması ile Hıristiyanların dikkatini bundan sonraki yazılarımıza çekeceğini varsayarak; bu ilk bilgilendirme ile bunun sınırlı kalmayacağının önemli bir belirtisi olacağıdır.

Hırıstiyanlığın mucidi ve bu dinin temelini atan en önemli kişisidir. Çünkü Hıristiyan toplumun tarihini anlatan, kendi inanç bilgilerini İncil yazarlarından da yıllarca evvel açıklayarak belgeleyen, Pavlus’ un ateşli mektuplarıdır. Bugün bu mektuplar Hıristiyanlığın temel kaynağını oluşturmaktadır. Kendisi Hz.İsa’ yı hiç görmediği halde onun elçisi (havarisi) unvanını da alan tek insandır.

Pavlus ile ilgili olarak sayfalarca yazı yazabiliriz, ancak bunu yapmaktansa en iyisi biz Kitab-ı Mukaddes olarak anılan kitaba başvurarak bir karşılaştırma serisi ile gerçekleri gözler önüne sermek istiyoruz. Gerçekleri gözler önüne sürmek burada yetersiz kalacaktır. Gönül gözlerinizi de açarak, anlayarak, tekrar tekrar okuyarak aşağıdaki Kutsal metinleri okuyarak hakikate ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi serüvenler…

Hz.İsa Matta’ ya Göre İncil’ de şöyle dedi: 5nci Bölüm 17-19 Bab’ ları “17 Kutsal Yasa’yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. 18 Size doğrusunu söyleyeyim, yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa’dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak. 19 Bu nedenle, bu buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner ve başkalarına öyle öğretirse, Göklerin Egemenliği’nde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse, Göklerin Egemenliği’nde büyük sayılacak.”

Buna göre bizim dikkate ve nazara alacağımız kısım Kutsal Yasa yani Eski Ahit’i dikkate alarak yasalara uymamızdır. Dünya’ dan Ahrete kadar bu yasanın geçerli olacağının da konfirmesidir.

Eski ahitten bunun için birkaç örneğe bakalım;

Zinanın Cezası: Yasanın Tekrarı 22:22 “Eğer bir adam başka birinin karısıyla yatarken yakalanırsa, hem kadınla yatan adam, hem kadın, ikisi de öldürülecek. İsrail’den kötülüğü atacaksınız.

Sünnet: Yaratılış 17:10-12 “11 Seninle ve soyunla yaptığım antlaşmanın koşulu şudur: Aranızdaki erkeklerin hepsi sünnet edilecek. 11 Sünnet olmalısınız. Sünnet aramızdaki antlaşmanın belirtisi olacak. 12 Evinizde doğmuş ya da soyunuzdan olmayan bir yabancıdan satın alınmış köleler dahil sekiz günlük her erkek çocuk sünnet edilecek. Gelecek kuşaklarınız boyunca sürecek bu.

Put Edinmeme: Mısırdan Çıkış 20:4-5 4 “Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. 5 Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben, Tanrın RAB, kıskanç bir Tanrı’yım. Benden nefret edenin babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım.

Günah Babadan Oğla Geçmez: Yasanın Tekrarı 24:16 “Ne babalar çocuklarının günahından ötürü öldürülecek, ne de çocuklar babalarının. Herkes kendi günahı için öldürülecek.

Domuz Yeme: Yasanın Tekrarı 14:8 “Domuz çatal tırnaklıdır, ama geviş getirmez. Sizin için kirli sayılır. Bu hayvanların etini yemeyecek, leşine dokunmayacaksınız.”

Şabat Gününe Sadık Kal: Mısırdan Çıkış 31:16 “İsrailliler, sonsuza dek sürecek bir antlaşma gereği olarak, Şabat Günü’nü kuşaklar boyu kutlamaya özen gösterecekler.”

Levililerin Kahinliği (İmamlığı): Mısırdan Çıkış 40:15 “Bana kâhinlik etmeleri için babaları gibi onları da meshet. Bu mesh onların kuşaklar boyu sürekli kâhin olmalarını sağlayacak.”

Hz.İsa Matta’ ya Göre İncil’de 5:19’ da “Bu nedenle, bu buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner ve başkalarına öyle öğretirse, Göklerin Egemenliği’nde en küçük sayılacak…” demiştir. En Küçük diye çevrilen kısmın İngilizcesi Least’ dir. Grekçe’ de “Elechistos” tan çevrilmiştir. Bunun da Latincesi Pauxillus’ dur. Latincenin kısa formu da Paulus’ tur. Bunu Grekçe yazmak isterseniz Paulos olarak yazmalısınız. Türkçesi de Pavlus’ tur. Şimdi Pavlus’ a bakalım kendi ismi ile nasıl oynuyor?

1 Korintliler 15:9’ da “Ben elçilerin en önemsiziyim. Tanrı’nın kilisesine zulmettiğim için elçi olarak anılmaya bile layık değilim.” En önemsiziyim kısmı İngilizce Kutsal kitaplarda yukarıdaki anlattığım gibi Least kelimesinin tercümesidir.

Jamieson – Fausset – Brown Kutsal Kitabı Açıklamalarında bu babın sonunda bir not eklenmiş ve Least kelimesinin Latince isim olarak Pavlus olduğu yazmaktadır.

Farrar, The Life and Work of St.Paul (E.P. Dutton, 1880) sayfa 200’ de ki kitabında Pavlus’ un isminin anlamını vermektedir. Orijinal İngilizce metni “Paulus, a contraction of Pauxillus, means least” Yani size yaptığımız açıklamanın aynısını E.P.Dutton’ da bildirmiştir.

Evet, Pavlus’ un adı önemsiz ve küçük anlamındadır.

1 Korintliler 15:9’ da “Ben elçilerin en önemsiziyim. Tanrı’nın kilisesine zulmettiğim için elçi olarak anılmaya bile layık değilim.”

Şimdiyse Pavlus’ un Kutsal Yasa ile olan ilişkisine bir göz atalım… Yine kendi yazılarıyla, Kutsal Kitaptan…

Romalılar 7:6 “ Şimdiyse biz, daha önce tutsağı olduğumuz Yasa karşısında öldüğümüz için Yasa’dan özgür kılındık. Sonuç olarak, yazılı yasanın eski yolunda değil, Ruh’un yeni yolunda kulluk ediyoruz.”

Romalılar 7:21 “Bundan şu kuralı çıkarıyorum: Ben iyi olanı yapmak isterken, karşımda hep kötülük vardır.”

Galatyalılar 3:12 Yasa imana dayalı değildir. Tersine, “Yasa’nın gereklerini yapan, onlar sayesinde yaşayacaktır.”

Romalılar 5:20 “Kutsal Yasa suç çoğalsın diye araya girdi; ama günahın çoğaldığı yerde Tanrı’nın lütfu daha da çoğaldı.”

Galatyalılar 3:13 “Mesih bizim için lanetlenerek bizi Yasa’nın lanetinden kurtardı.”

Eski Ahit ile Pavlus’ un Yazılarını Karşılaştıralım

Yasa Derki Yaratılış 17:10 “Seninle ve soyunla yaptığım antlaşmanın koşulu şudur: Aranızdaki erkeklerin hepsi sünnet edilecek.”

Pavlus Derki Galatyalılar 5:2 “Bakın, ben Pavlus size diyorum ki, sünnet olursanız Mesih’in size hiç yararı olmaz.”

Yasa Derki Hezekiel 18:20 “Ölecek olan günah işleyen kişidir. Oğul babasının suçundan sorumlu tutulamaz, baba da oğlunun suçundan sorumlu tutulamaz. Doğru kişi doğruluğunun, kötü kişi kötülüğünün karşılığını alacaktır.”

Pavlus Derki Romalılar 5:19 “Çünkü bir adamın söz dinlemezliği yüzünden nasıl birçoğu günahkâr kılındıysa, bir adamın söz dinlemesiyle birçoğu da doğru kılınacaktır.”

Yasa Derki Yasanın Tekrarı 27:26 “‘Bu yasanın sözlerine uymayan ve onları onaylamayana lanet olsun!’ “Bütün halk, ‘Amin!’ diyecek.””

Pavlus Derki İbraniler 7:18 “Önceki buyruk, zayıflığı ve yararsızlığı nedeniyle geçersiz kılındı.”

Şimdi Allah’ın ve Peygamberinin en büyük düşmanının kim olduğunu görebiliyor musunuz? En Küçük ve Önemsiz “Least” denilen?

PAVLUS

Hiçbir zaman Hz.İsa ile buluşmadı, tanışmadı. Hz.İsa’ nın en büyük düşmanıdır, sadece Hz.İsa’ yı ruh halinde gördüğünü varsayarak insanlara anlatmıştır. Bu zamandan ölünceye kadar güya Hz.İsa’ nın mesajını insanlara anlatmaya çalışmıştır.

Eski ahit ve Yeni ahit kitapları tek bir kitap halinde sunulmaktadır. Kitabın Hz.Musa’ ya atfedilen bölümü 5 Kitap ve 125,139 kelimden oluşur, Üzeyir’ e atfedilen bölümü 3 Kitap 43,618 kelimeden oluşur, İncil Yazarlarından havari olmayan ve Pavlus’ la da bir ara takılan Luka 2 kitap 37,932 kelimeden oluşan kitap yazdığı varsayılmaktadır, Yeremya 2 Kitap ve 35,306 kelimden oluşur, Pavlus ise 13 kitap ve 32,408 kelimden oluşur. Sadece bu 5 yazar ile Kitabı Mukaddesin %45’ ine tekabül etmektedir. Ayrıca Yeni Ahitte İncillerden önce ilk kitap yazan Pavlus’ tur ve yazılacak olan İncilleri etkilemiştir…

Yazdığı Kitaplar

Pavlus toplamda 13 kitap yazmıştır, bunlardan ilkini güya Hz.İsa’ nın çarmıha gerilip öldüğü ve tekrar dirilip göğe çekildiği tarih kabul edilen MS 30’ da 18 sene sonra yazmıştır. İlk Kitap 48 ila 53 yılları arasında Galatyalılar Kitabını Antakya ve Korint’ te bulunduğu sırada, 51 yılında 1nci Selanikliler Kitabını yine Korint’ te bulunduğu sırada, 51-52 yıllarında 2nci Selanikliler Kitabını yine Korint’ te bulunduğu sırada, 55 yılında 1nci Korintliler Kitabını Efes’ teyken ve 2nci Korintliler Kitabını Makedonya’ dayken, 57 yılında Romalılar Kitabını Korintteyken, 60 Yılında Roma’ dayken Efesliler, Koloseli’ ler ve Filimonlular Kitaplarını yazmıştır, 61 Yılında Filipeliler Kitabını Roma’dayken, 63 ve 65 yılları arasında Makedonyada bulunduğu sırada 1nci Timoteos ve Titus Kitaplarını yazmıştır ve en son 67-68 yıllarında Romadayken 2nci Timoteos kitaplarını yazmıştır.

Romalılar 3:7’ de “ Ama Tanrı’nın her zaman doğruyu söylediği benim yalanımla yüceliği için daha açık şekilde ortaya çıkmışsa, ben niçin yine bir günahkâr olarak yargılanıyorum?” benim yalanımla diyen kim di? Pavlus…

Ferisi olan Pavlus:

Elçilerin İşleri 23:6’ da “Oradakilerden bir bölümünün Saduki, öbürlerinin de Ferisi mezhebinden olduğunu anlayan Pavlus, Yüksek Kurul’a şöyle seslendi: “Kardeşler, ben özbeöz Ferisi’ yim. Ölülerin dirileceği umudunu beslediğim için yargılanmaktayım”

Hz.İsa’ nın Ferisiler için genellemesi:

Luka’ ya Göre İncil 11:39 “Rab ona şöyle dedi: “Siz Ferisiler, bardağın ve tabağın dışını temizlersiniz, ama içiniz açgözlülük ve kötülükle doludur”

Hz.İsa Ferisileri anlatmaya devam ediyor:

Matta’ ya Göre İncil 16:11 “Ben size, ‘Ferisiler’in ve Sadukiler’in mayasından kaçının’ derken, ekmekten söz etmediğimi nasıl olur da anlamazsınız?””

Ayrıca şu pasajlara da göz atmamız gerekmektedir.

Matta’ ya Göre İncil’ de 5:17 Kutsal Yasa’yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim.

Efesliler 2:15 “Çünkü Mesih’in kendisi barışımızdır. Kutsal Yasa’yı, buyrukları ve kurallarıyla birlikte etkisiz kılarak iki topluluğu birleştirdi,…”

Matta’ ya Göre İncil’ de 5:19 Bu nedenle, bu buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner ve başkalarına öyle öğretirse, Göklerin Egemenliği’nde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse, Göklerin Egemenliği’nde büyük sayılacak.”

Romalılar 10:4 Oysa her iman edenin aklanması için Mesih, Kutsal Yasa’nın sonudur.

Matta’ ya Göre İncil’ de 19:17 İsa, “Bana neden iyilik hakkında soru soruyorsun?” dedi. “İyi olan yalnız biri var (Allah). Sonsuz Yaşama kavuşmak istiyorsan, O (Allah)’ın buyruklarını yerine getir.”

Romalılar 3:20 Bu nedenle Yasa’nın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır. Çünkü Yasa sayesinde günahın bilincine varılır.

Kurtuluş Hakkında Hz.İsa Ne Diyor?

Matta’ ya Göre İncil’ de 25:31-46 31  “İnsanoğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince, görkemli tahtına oturacak. 32 Ulusların hepsi O’nun önünde toplanacak, O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi, insanları birbirinden ayıracak. 33 Koyunları sağına, keçileri soluna alacak. 34 “O zaman Kral, sağındaki kişilere, ‘Sizler, Babam’ın kutsadıkları, gelin!’ diyecek. ‘Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın! 35 Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek verdiniz; susamıştım, bana içecek verdiniz; yabancıydım, beni içeri aldınız. 36 Çıplaktım, beni giydirdiniz; hastaydım, benimle ilgilendiniz; zindandaydım, yanıma geldiniz.’ 37 “O vakit doğru kişiler O’na şu karşılığı verecek: ‘Ya Rab, seni ne zaman aç görüp doyurduk, susuz görüp su verdik? 38 Ne zaman seni yabancı görüp içeri aldık, ya da çıplak görüp giydirdik? 39 Seni ne zaman hasta ya da zindanda görüp yanına geldik?’ 40 “Kral da onları şöyle yanıtlayacak: ‘Size doğrusunu söyleyeyim, bu en basit kardeşlerimden biri için yaptığınızı, benim için yapmış oldunuz.’ 41 “Sonra solundakilere şöyle diyecek: ‘Ey lanetliler, çekilin önümden! İblis’le melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin! 42-43 Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek vermediniz; susamıştım, bana içecek vermediniz; yabancıydım, beni içeri almadınız; çıplaktım, beni giydirmediniz; hastaydım, zindandaydım, benimle ilgilenmediniz.’44 “O vakit onlar da şöyle karşılık verecekler: ‘Ya Rab, seni ne zaman aç, susuz, yabancı, çıplak, hasta ya da zindanda gördük de yardım etmedik?’ 45 “Kral da onlara şu yanıtı verecek: ‘Size doğrusunu söyleyeyim, mademki bu en basit kardeşlerimden biri için bunu yapmadınız, benim için de yapmamış oldunuz.’ 46 “Bunlar sonsuz azaba, doğrular ise sonsuz yaşama gidecekler.”

Luka’ ya Göre İncil’ de 10:25-37 25 Bir Kutsal Yasa uzmanı İsa’yı denemek amacıyla gelip şöyle dedi: “Öğretmenim, sonsuz yaşamı miras almak için ne yapmalıyım?” 26 İsa ona, “Kutsal Yasa’da ne yazılmıştır?” diye sordu. “Orada ne okuyorsun?” 27 Adam şöyle karşılık verdi: “Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla seveceksin. Komşunu da kendin gibi seveceksin.” 28 İsa ona, “Doğru yanıt verdin” dedi. “Bunu yap ve yaşayacaksın.” 29 Oysa adam kendini haklı çıkarmak isteyerek İsa’ya, “Peki, komşum kim?” dedi. 30 İsa şöyle yanıt verdi: “Adamın biri Yeruşalim’den Eriha’ya inerken haydutların eline düştü. Onu soyup dövdüler, yarı ölü bırakıp gittiler. 31 Bir rastlantı olarak o yoldan bir kâhin geçiyordu. Adamı görünce yolun öbür yanından geçip gitti. 32 Bir Levili de oraya varıp adamı görünce aynı şekilde geçip gitti. 33 O yoldan geçen bir Samiriyeli ise adamın bulunduğu yere gelip onu görünce, yüreği sızladı. 34 Adamın yanına gitti, yaralarının üzerine yağla şarap dökerek sardı. Sonra adamı kendi hayvanına bindirip hana götürdü, onunla ilgilendi. 35 Ertesi gün iki dinar çıkararak hancıya verdi. ‘Ona iyi bak’ dedi, ‘Bundan fazla ne harcarsan, dönüşümde sana öderim.’ 36 “Sence bu üç kişiden hangisi haydutlar arasına düşen adama komşu gibi davrandı?” 37 Yasa uzmanı, “Ona acıyıp yardım eden” dedi. İsa, “Git, sen de öyle yap” dedi.

Kurtuluş Hakkında Pavlus Ne Diyor?

Romalılar 3:27-28 27 Öyleyse neyle övünebiliriz? Hiçbir şeyle! Hangi ilkeye dayanarak? Yasa’yı yerine getirme ilkesine mi? Hayır, iman ilkesine. 28 Çünkü insanın, Yasa’nın gereklerini yaparak değil, iman ederek aklandığı kanısındayız.

II Timoteos 1:9-10 Tanrı bizi yaptıklarımıza göre değil, kendi amacına ve lütfuna göre kurtarıp kutsal bir yaşama çağırdı. Bu lütuf bize zamanın başlangıcından önce Mesih İsa’da bağışlanmış, şimdi de O’nun gelişiyle açığa çıkarılmıştır. Kurtarıcımız Mesih İsa ölümü etkisiz kılmış, yaşamı ve ölümsüzlüğü Müjde aracılığıyla ışığa çıkarmıştır.

Efesliler 2:8-9 8 İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır. 9 Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir.

Galatyalılar 2:16 Yine de insanın Kutsal Yasa’nın gereklerini yaparak değil, İsa Mesih’e iman ederek aklandığını biliyoruz. Bunun için biz de Yasa’nın gereklerini yaparak değil, Mesih’e iman ederek aklanalım diye Mesih İsa’ya iman ettik. Çünkü hiç kimse Yasa’nın gereklerini yaparak aklanmaz.

Titus 3:4-6 Ama Kurtarıcımız Tanrı iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh’un yenilemesiyle yaptı.

Kul Olmak Hakkında Hz.İsa Ne Diyor?

Matta’ ya Göre İncil’ de 20:27 Aranızda birinci olmak isteyen, ötekilerin kulu olsun.

Matta’ ya Göre İncil’ de 23:11 Aranızda en üstün olan, ötekilerin hizmetkârı olsun

Markos’ a Göre İncil’ de 9:35 İsa oturup Onikiler’i yanına çağırdı. Onlara şöyle dedi: “Birinci olmak isteyen en sonuncu olsun, herkesin hizmetkârı olsun.”

Markos’ a Göre İncil’ de 10:44 Aranızda birinci olmak isteyen, hepinizin kulu olsun.

Kulluk Hakkında Pavlus Ne Diyor?

Efesliler 6:5 Ey köleler, dünyadaki efendilerinizin sözünü Mesih’in sözünü dinler gibi saygı ve korkuyla, saf yürekle dinleyin.

Titus 2:9-10 9 Köleleri, her konuda efendilerine bağımlı olmaya özendir. Efendilerini hoşnut etsinler. Ters yanıt vermeden, 10 hırsızlık yapmadan, tümüyle güvenilir olduklarını göstersinler. Böylece Kurtarıcımız Tanrı’yla ilgili öğretiyi her yönden çekici kılsınlar.

Kadınlarla Hakkında Hz.İsa Ne Diyor?

Luka’ ya Göre İncil’ de 8:2-3 Kötü ruhlardan ve hastalıklardan kurtulan bazı kadınlar, içinden yedi cin çıkmış olan Mecdelli denilen Meryem, Hirodes’in kâhyası Kuza’nın karısı Yohanna, Suzanna ve daha birçokları İsa’yla birlikte dolaşıyordu. Bunlar, kendi olanaklarıyla İsa’ya ve öğrencilerine yardım ediyorlardı.

Luka’ ya Göre İncil’ de 10:38-42 38  İsa, öğrencileriyle birlikte yola devam edip bir köye girdi. Marta adında bir kadın İsa’yı evinde konuk etti. 39 Marta’nın Meryem adındaki kızkardeşi, Rab’bin ayakları dibine oturmuş O’nun konuşmasını dinliyordu. 40 Marta ise işlerinin çokluğundan ötürü telaş içindeydi. İsa’nın yanına gelerek, “Ya Rab” dedi, “Kardeşimin beni hizmet işlerinde yalnız bırakmasına aldırmıyor musun? Ona söyle de bana yardım etsin.” 41 Rab ona şu karşılığı verdi: “Marta, Marta, sen çok şey için kaygılanıp telaşlanıyorsun. 42 Oysa gerekli olan tek bir şey vardır. Meryem iyi olanı seçti ve bu kendisinden alınmayacak.”

Kadınlarla Hakkında Pavlus Ne Diyor?

1 Korintliler 11:6 Kadın başını açarsa, saçını kestirsin. Ama kadının saçını kestirmesi ya da tıraş etmesi ayıpsa, başını örtsün.

1 Korintliler 14:35-36 35 Öğrenmek istedikleri bir şey varsa, evde kocalarına sorsunlar. Çünkü kadının toplantı sırasında konuşması ayıptır. 36 Tanrı’nın sözü sizden mi kaynaklandı, ya da yalnız size mi ulaştı?

1 Timoteos 2:12 Kadının öğretmesine, erkeğe egemen olmasına izin vermiyorum; sakin olsun.

Titus 2:4-5 Öyle ki genç kadınları, kocalarını ve çocuklarını seven, sağduyulu, temiz yürekli, iyi birer ev kadını ve kocalarına bağımlı olmak üzere eğitebilsinler. O zaman Tanrı’nın sözü kötülenmez.

Sadece elimizdeki Kitab-ı Mukaddese bakarak aslında bu görünen Hıristiyanlığın ortaya çarpık halde çıkmasına sebep olan kişi Pavlus’ tur. Bunu hala devam ettiren Allah’ ın kulları bu araştırmayı yapmalılar.

Tolga KARAGÖZ

www.analizvakti.com sitesinden alınmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder